• Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın Ünitesi Çalışma Yönergesi

  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  MADDE 1-  Bu Yönergenin amacı, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi akademik personeli tarafından yayımlanmak üzere önerilen ders kitabı, çeviri ders kitabı, yardımcı ders kitabı vb nitelikte ders aracı olarak kullanılan kitapların yayımlanması ve bu yayınların Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi ve diğer resmi ve özel kurumlar aracılığıyla satılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

  Kapsam

  MADDE 2- Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi akademik personeli tarafından hazırlanan ve Fakülte Yayın Ünitesi ve Yayın Komisyonu tarafından yayımlanması uygun görülen eserler ile ders aracı olarak kullanılan ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından basılması istenen yayınlar bu Yönerge hükümlerine tabidir.

  Dayanak

  MADDE 3-  Bu Yönerge, “Üniversiteler Yayın Yönetmeliği”nin 2’inci maddesinin 2’inci fıkrası ile 2547 sayılı Kanun’un 14’üncü maddesi hükümlerine göre hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  MADDE 4- Bu Yönergede geçen;

  1. a)     Fakülte: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ni,
  2. b)    Dekan: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan’ını,
  3. c)     Dekanlık: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı’nı,
  4. d)    Yönetim Kurulu: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yönetim Kurulu’nu,
  5. e)    Yayın Komisyonu: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın Komisyonu’nu,
  6. f)    Yayın: Ankara Üniversitesi akademik personeli tarafından hazırlanan ders aracı olarak kullanılan kitapları,
  7. g)      Yazar(lar): Üniversite veya Fakülte Yayınevinde yayınlanan ya da yayınlanacak yayının yazar(lar)ını,
  8. h)      Editör: Belirli bir alanda veya farklı konularda hazırlanan yazıların kitap olarak düzenlenmesini ve yayına hazır hale getirilmesini sağlayan kişiyi,
  9. i)     Yönerge: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın Ünitesi Çalışma Yönergesi’ni belirtir.

  İKİNCİ BÖLÜM
  Yayın Komisyonu Oluşumu, Görev ve Yetkileri

  Yayın Komisyonu

  MADDE 5- Yayın Komisyonu Fakülte Yönetim Kurulu’nun kararı ile 3 yıl süre ile Fakülte öğretim üyeleri arasından Dekan tarafından görevlendirilir. Gerektiği takdirde öğretim üyeleri Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile Dekan tarafından yeniden görevlendirilebilir.

  Yayın Komisyonu’nun başkanı Fakülte Dekanı’dır. Dekan isterse bu yetkisini ilgili Dekan Yardımcısına devredebilir.

  1. a)     Yayın Komisyonu, gerekli olduğunda belirli bir gündemle toplanır.
  2. b)     Yayın Komisyonu, kararlarını oy çokluğu ile alır.
  3. c)     Yayın Komisyonu’nda alınan kararlar Fakülte Yönetim Kurulu’nun onayı ile kesinleşir.
  4. d)     Yayın Komisyonu’nun görev ve yetkileri şunlardır:
  1. Yayınlanmak üzere Yayın Komisyonu’na gelen eserleri inceleyerek nitelik ve eğitim-öğretim gereksinimleri yönünden yayının uygun olup olmadığına karar verir.
  2. Basım sırası, baskı sayısı ve basılma şekli hakkında karar verir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Yayın Türleri, Başvurular, Yayın Kararı ve Telif

  Yayın Türleri

  MADDE 6- Fakülte tarafından yayımlanacak eserlerin türleri ve yayınlanma önceliği aşağıdaki gibidir:

  1. a)     Ders kitabı: Fakülte’nin lisans ve lisansüstü eğitim programlarında ders olarak okutulan ve eğitim programının tümünü kapsayan özgün eserlerdir.
  2. b)    Çeviri ders kitabı: Fakülte’de verilen derslerin içeriğini büyük ölçüde kapsayan çeviri eserlerdir.
  3. c)     Ders notu: Fakülte’nin lisans ve lisansüstü eğitim programlarında okutulan bir veya birkaç dersin içeriğindeki konuları kapsayan ancak henüz kitap olabilmenin koşullarına ulaşamamış notlar ile bir dersin uygulama ve laboratuvar programları ile bağlantılı notlardır.
  4. d)    Yardımcı ders kitabı: Fakülte’de eğitim ve öğrenimini sürdüren lisans ve lisansüstü öğrencilerinin aldıkları zorunlu veya seçmeli olarak belirlenen ders programlarını kapsayan, eğitim-öğretim programlarında yer alan derslerde kullanılmaya uygun, eğitim amacıyla hazırlanmış ve esas olarak alanyazında (literatür) var olan mevcut bilgilerin aktarımını amaçlayan özgün kitaplardır.

  Yayının Biçimi ve Yazım Kuralları

  MADDE 7- Yayınlarda aranan biçimsel özellikler şunlardır:

  Yayının Biçimi

   a)     Ön ve iç kapak: Yayının ön kapağı ve iç kapağın ön yüzünde üst solda Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ibaresi ve internet adresi, ortasında Fakülte amblemi ve sağda Yayın No: 00 ve Ders Kitabı veya Yardımcı Ders Kitabı No: 00; kapak ortasında yayının adı, altında parantez içinde kaçıncı baskı olduğu (n. Baskı), bunun altında da yazar(lar)ın unvanı, adı-soyadı, kapağın en altında ise bölüm adı, yer, basım yılı, bulunmalıdır. Ön kapağa, yayının içeriğine uygun bir şekil veya resim de konulabilir.

  1. b)    Arka kapak: Yayının arka kapağının dış yüzünde yazar(lar)ın 100 kelimeyi geçmeyen özgeçmiş(ler)i ve fotoğraf(lar)ı bulunabilir. Arka kapak dış yüzünde Ankara Üniversitesi Basımevi ibaresi ve ISBN numarası bulunur.
  2. c)     Sırt: Yayının sırtında, kalınlık yeterli olduğu takdirde, yukarıdan aşağıya okunacak biçimde, yayının adı, yazar(lar)ın adı ve soyad(lar)ı bulunabilir.
  3. d)    Ön ve arka kapakların iç yüzleri boş bırakılabilir.
  4. e)     İç kapağın arka yüzünde “Ankara Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun 00/00/0000 tarih ve 00/00 nolu kararı ile basılmıştır” ibaresi, telif hakları ile ilgili olarak copyright yazısı, sayfa ve/veya kapak tasarım, kitabın adı, yazarı, kaçıncı baskı olduğu, kaynakların ve indeks kısımlarının olup olmadığı, kitabın içeriği ile ilgili olarak anahtar kelimelerin yer aldığı çizelge ile ISBN ve matbaa bilgisi yer alır.
  5. f) İç kapaktan sonra, önsöz, içindekiler dizini verilir. Sonra tercihen ve sırasıyla çizelge ve şekil dizini, simge ve kısaltma dizini verilir. Kitabın sonunda ise tercihen ve sırasıyla konu ve yazar dizini verilir.

  Yayının Yazım Kuralları

   Metin

  1. Yayınlar, Times New Roman veya Arial yazı tipinden biri ile 10, 11 ya da 12 punto yazı tipi boyutlarından biri ve tek satır aralığı seçilerek,  14×20 cm, 16×24 cm, 20×28 cm  veya yayının özelliğine göre Yayın Komisyonunun uygun göreceği boyutlarda olacak şekilde yazar(lar) tarafından hazırlanır.
  2. Metin, Türkçe Dil Bilgisi kurallarına uygun olarak kolay anlaşılır ifadelerle yazılır. Metinde paragraflar 1 cm içeriden başlatılır. Bölümlü kitaplarda, her bölüm sağ sayfadan başlatılır ve sayfa üstünde sağ üstte bölüm numarasıyla birlikte büyük harflerle bölüm başlığı verilir. Bölüm başlığı metine göre daha büyük bir punto (16 veya 18) ile yazılır.
  3. Latince cins, tür ve alttür isimleri italik olarak
  4. Alt başlıklar 1 cm içeriden başlatılır ve numaralandırılır. Metinde kullanılan punto ile aynı büyüklükte ve koyu olacak şekilde düzenlenir. Bölümlü kitaplarda alt başlıklar bölüm numarası ile başlatılır. Birinci dereceden alt başlıklarda tüm kelimelerin ilk harfleri büyük harf, ikinci dereceden alt başlıklarda ise sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük harf olacak şekilde düzenlenir. Daha alt derecede başlık kullanılmamasına özen gösterilir. Kullanılmak durumunda olunduğunda ise numaralandırılmaksızın ikinci derece alt başlıkta olduğu gibi yazılır.
  5. Sayfa numaralandırması, tek numaralar sayfanın sağ alt, çift numaralar ise sayfanın sol alt köşesinde yer alacak şekilde kullanılan yazım programının sayfa numarası ekleme özelliği kullanılarak yapılır.
  6. Bölümlü kitaplarda bölüm başlığının hemen altına yaza(lar)ın ad ve soyadları yazılır.
  7. Metinde kaynak gösterimi: metin içinde yararlanılan kaynaklara ilişkin atıf metin içinde “(Yazarın soyadı, yıl)” yöntemine göre yapılmalıdır. Örnek: (Fischer, 2015), (Braun ve Hill, 2010) veya (Dennis vd., 2014). Atıf yazara yapılıyorsa sadece yayının yılı parantez içinde verilir. Örnek: Fischer (2015)’e göre ya da Braun ve Hills (2010) veya Dennis vd. (2014). Aynı yazara ait aynı yıldaki yayınlara atıf yıldan sonra küçük harflerle gösterilmelidir. Örnek: (Hills vd., 2003a). Birden fazla atıflar yıl sırasına dizilip aralarına noktalı virgül konulmalıdır. Örnek: (Martin vd., 1999; Smith vd., 2001; Mengel ve Kirkby, 2008). Yazarı olmayan türde kaynaklar Anonim olarak gösterilmelidir.
  8. Yayınlarda kullanılan birimler ve simgeler SI (Systeme International d’Units) birimlerine uygun olmalıdır.
  • Şekil ve Çizelgeler
  1. Yayın içinde, şekiller ve çizelgeler ortalanarak verilir. Şekil başlığı şeklin altında, çizelge başlığı çizelgenin üstünde verilir. Şekil ve çizelge başlıkları numaralandırılır ve sadece şekil veya çizelge ibaresi ile numara kısmı koyu olarak yazılır. Bölümlü kitaplarda numaralandırma her bölüm için ayrı ayrı yapılır ve bölüm numarasıyla başlatılır.
  2. Şekil ve çizelgelere ait başlıklar sola dayalı olarak yazılır ve başlıkta 1. satırdan sonraki satırlar şekil ve çizelge numarasının sonu ile hizalanacak şekilde düzenlenir. Şekil ya da çizelgeden önce mutlaka metin içinde o şekil ya da çizelgeye yollama (atıf) yapılır.
  3. Şekil ve çizelgeler sayfa düzeni içinde ve yollama (atıf) yapıldığı yer den sonra mümkün olan en yakın yerde verilir.
  • Kaynaklar Listesi

  Kaynaklar listesi, yazar soyadına göre alfabetik olarak düzenlenmelidir. Yazar soyadları ile adlarının kısaltılmış kısımları koyu olmalıdır. Dergi, kitap vb isimleri açık yazılmalı veya kısaltılması uluslararası kurallara uygun olmalı, kısaltma ve açık yazma usulünden biri seçilerek yayının tümünde bu seçim uygulanmalıdır. Kaynağın ilk satırı sola yaslanmalı, sonraki satırlar 1 cm içe girintili olmalıdır. Bölümlü kitaplarda kaynaklar her bölüm sonunda verilebileceği gibi kitap sonunda toplu olarak da verilebilir. Kaynaklar listesi, yararlanılan yayının türüne göre aşağıda belirtildiği şekilde düzenlenmelidir.

  1. Dergi

  Brown, J.C., Devine, T.E., 1980. Inheritance of tolerance or resistance to zinc deficiency in soybeans. Agron J. 72: 898-904.

  1. Kitap

  Bergmann, W., 1992. Nutritional Disorders of Plants: Development, Visual and Analytical Diagnosis. VCH Publishers Inc., 303 N.W. 12th Avenue, Deerfield, Beach, Florida 33442-1705. USA

  1. Kitapta bölüm

  Burnell, J.N., 1988. The biochemistry of manganese in plants. In: Manganese in Soils and Plants (R.D. Graham, R.J. Hannam, N.C. Uren eds.), pp. 125-137. Kluwer Academic Dordrecht

  1. Kongre, sempozyum vb.

  Ünsal, H., Tüfenkçi, Ş., Kılıç, Ö.G., 2008. Alkalin topraklarda humik asit ve çinko uygulamalarının iki farklı Nohut (Cicer arietinum L.) çeşidinin tane ve gövdesindeki bazı besin element içeriklerine etkisi. 4. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi: 8-10 Ekim, Konya, s. 352-358.

  1. internet kaynakları, web sayfası yazarları ve yazarsız internet erişimlerde tarih belirtilmelidir.

    Yayın Başvuruları

  MADDE 8- Ek 1 de yer alan  “Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın Öneri Formu” doldurularak hazırlanan yayının basılı ve elektronik kopyası ile birlikte Bölüm Akademik Kurulu’nun olumlu kararı ile Dekanlığa başvurulur.

  Yayınlanacak Kitapların İncelenmesi

  MADDE 9- Bu Yönergede belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanmış, Yayın Öneri Formu (Ek-1) ve ilgili Bölümün Akademik Kurulu’nun olumlu kararı ile birlikte başvuruda bulunulan eserler, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın Komisyonu tarafından  incelenir.

   Tekrar Basım

  MADDE 10- Tekrar basım, değiştirme yapılmaksızın aynen (tıpkı) basım ve değiştirilmiş (güncellenmiş) basım olmak üzere iki şekilde olur. Tekrar basım için eserin baskısının tükenmiş olması gerekir. Baskısı yaklaşan eğitim-öğretim döneminde tükenme nedeniyle yeterli olmama gibi özel durumlarda eserin tekrar basımı için Dekanın gerekçeli ve yazılı müsaadesi gereklidir.

  1. Değiştirme yapılmaksızın aynen (tıpkı) basımı planlanan eserlerin tekrar basımı için yazar(lar) ve/veya editör(ler) tarafından Dekanlığa başvurulur. Yayın Komisyonu tarafından incelenir. Yayın Komisyonunun tekrar basım kararı Fakülte Yönetim Kurulu’nun kararı ile kesinleşir.
  2. Değiştirilerek (güncellenerek) basımı planlanan eserlerin basımı için yazar(lar) ve/veya editör(ler) tarafından Dekanlığa başvurulur. Yayın Komisyonu tarafından incelenir. Yayın Komisyonunun basım kararı Fakülte Yönetim Kurulu’nun kararı ile kesinleşir. Değiştirilerek (güncellenerek) basımı planlanan eserlerin basımında aşağıdaki koşullar aranır.
  1. Değiştirilerek (güncellenerek) basım için eserin önceki baskısı ile değiştirilmiş basımı istenen baskısı arasında en az 3 yıl süre geçmiş olması koşulu aranır.
  2. Yapılan değişiklik veya güncellemeler Dekanlığa başvuru sırasında ayrı bir dosya olarak “Değişiklik Bildirim Dosyası” olarak sunulur.
  3. Değişiklik veya güncelleme oranı, hacimsel olarak eserin önceki halinin; sayfa sayısı 250’den az olan eserlerde % 20’sinden az olamaz. Bu orana, 250-500 sayfalı eserlerde her 50 sayfa için % 1 ekleme, 500-750 sayfalı kitaplarda her 100 sayfa için % 1 ekleme, 750-1000 sayfalı kitaplarda her 150 sayfa için % 1 ekleme, 1000 sayfanın üzerindeki kitaplarda her 200 sayfa için %1 ekleme yapılır.
  4. Eserde yapılacak her türden çıkarma, değişiklik veya güncelleme olarak kabul edilmez. Bu türden çıkarma yapılan eserlerde çıkarılan kısımlar “c” bendindeki orana eklenerek değerlendirilir. Eserde hem çıkarma hem de ekleme yapılmışsa “b” bendindeki “Değişiklik Bildirim Dosyası”nda bu durum “Eklenen” ve Çıkarılan” kısımlar olarak sunulur.
  5. Yazar ekleme, çıkarma veya sıralama değiştirme vb değişiklikler var ise başvuru sırasında “Yazar Değişikliği Dosyası” ile birlikte gerekçeli olarak sunulmalıdır. Bu türden değişikliği, Yayın Komisyonu evrensel etik kurallar ve bu yönergenin “Beşinci Bölüm”ündeki etik kurallar çerçevesinde değerlendirerek kararını verir. Yayın Komisyonu gerekli gördüğü durumlarda tüm yazarların bu durumu kabul ettiğini gösterir bir yazı isteyebilir. Emekli ve hayatta olmayan yazar(lar)ın ismi çıkarılamaz/sırası değiştirilemez.

  Telif

   Madde 11- Basımı yapılan eserlere Yürürlükte olan Telif Hakları Kanunu kapsamında ödemeleri Ankara Üniversitesi Döner Sermaye Bütçesinden ödenir. Çeviri eserlerde veya kitapta kullanılan bilgi, belge, şekil, çizelge, resim vb telif hakkı almayı gerektiren işlemler ve buna ilişkin ödeme yazar(lar)a aittir. Yayınlatmak üzere başvuru yapan yazar(lar) bu yükümlülüğü kabul etmiş sayılırlar.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  Diğer Hükümler

  Sorumluluk

  MADDE 12-

  • Yayımlanacak eserlerin bilimsel ve dil bakımından sorumluluğu yazarlara aittir. Yazar(lar) bu hususu Ek-3’teki sözleşme ile üstlenmiş sayılırlar.
  • Eserlerin basıma hazır haldeki formatı ile başvuru yapılır ve basımına karar verilmiş eserlere her türden ekleme veya çıkarma yapılamaz.
  • Bu yönerge kurallarına uygun olarak hazırlanmayan ve Yayın Komisyonu’nun onayından geçmemiş eserler, yayınlanmaz.

  BEŞİNCİ BÖLÜM
  Etik Kurallar

  MADDE 13-  Hazırlanan eserde kaynak gösterme evrensel etik kurallara uygun olmalıdır.

  1. Yayının hazırlanmasında yararlanılan kaynaklar mutlaka ve açık şekilde hem metin, şekil ve çizelgelerde hem de kaynaklar listesinde usulüne uygun şekilde gösterilmelidir.
  2. Yararlanılan kaynaktaki bir ifade doğrudan (aynen) alınmış (aktarılmış) ise bu kısım tırnak içinde belirtilmeli ve kaynağın ve sahibinin adları ile ilgili sayfa ve sayfalar usulüne uygun kaynak gösterilerek belirtilmelidir.
  3. Yararlanılan kaynaktan yapılan alıntı 3 satır veya daha fazla ise ana metinden ayrı olacak şekilde daha sık satır aralığı ile yazılarak tırnak içinde gösterilmeksizin metne yazılmalıdır ve uygun şekilde kaynak gösterilmelidir.
  4. Kaynaktan yararlanma aynen değil de mealen, yani cümlelerin değiştirilmesi suretiyle yapılmış ise tırnak kullanmaksızın kaynak sahibi ve eserin adları ile ilgili sayfa ya da sayfalar usulüne uygun kaynak gösterilerek belirtilmelidir.
  5. Eserde kullanılan tüm şekil, çizelge vb görsellere mutlaka kaynak gösterilmelidir.

  MADDE 14- Bir yayının hazırlanması veya yayımlanması ile ilgili olarak aşağıdaki davranışlar “Etiğe Aykırı Davranış” olarak kabul edilir:

  1. a)     Uydurma: Bulunmayan veriler üretmek, bunları rapor etmek veya yayımlamak,
  2. b)    Çarpıtma: Değişik sonuç verebilecek şekilde deneyler, araştırma materyalleri, cihazlar, işlemler ve araştırma kayıtlarında değişiklik yapmak veya sonuçlarını değiştirmek,
  3. c)     Aşırma (intihal): Başkalarının fikirlerini, yöntemlerini, verilerini, yazılarını, çizelgelerini ve şekillerini sahiplerine yollama (atıf) yapmadan kullanmak,
  4. d)    Duplikasyon: Aynı eseri veya araştırma sonuçlarını, birden fazla dergiye yayım için göndermek veya yayımlamak,
  5. e)     Dilimleme: Bir eseri veya araştırmanın sonuçlarını, eserin ve araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırarak çok sayıda yayın yapmak,
  6. f)     Desteklemeyi Gizlemek: Desteklenerek yürütülen çalışmaların sonuçlarını içeren sunum ve yayınlarda destek veren kurum veya kuruluş desteğini belirtmemek,
  7. g)    Haksız Yazarlık veya Yazarlık Hakkı Gaspı: Araştırma ve makalede ortak araştırıcı ve yazarların yazılı görüş birliği olmadan, araştırmada ve makalede aktif katkısı bulunanların isimlerini çıkartmak veya yazarlıkla bağdaşmayacak katkı nedeniyle yeni yazar(lar) eklemek veya yazar sıralamasını değiştirmek,

  Madde 13- ve Madde 14-‘de belirtilen hususlara aykırı davranılması durumunda “Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri gereğince ilgili yazar(lar) hakkında soruşturma açılabilir.

   ALTINCI BÖLÜM
  Son Hükümler

  Hüküm Bulunmaması

  MADDE 15- Bu Yönergede hüküm bulunmayan durumlarda,  yönergenin daha iyi işleyişi  bakımından ve gerektiği durumlarda “Yayın Kurulu” tam yetkilidir ve kurulun aldığı kararlar uygulanır.

  Yürürlük

  MADDE 16- Bu Yönerge, 01.01.2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 17- Bu Yönerge hükümlerini, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı yürütür.

 • Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Mesleki Uygulama İlkeleri

  MESLEKİ UYGULAMA İLKELERİ

  Madde 1: Bu ilkelerin amacı Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde, Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 7. Maddesi uyarınca öğrencilere Fakültenin Araştırma ve Uygulama Çiftliklerinde, Bölümlerinde ve Bölümlerin uygun göreceği resmi ve özel kuruluşlarda uygulama, beceri ve alışkanlıkları kazandırmak için “Mesleki Uygulama” yaptırmaktır.

  Madde 2: Öğrenciler, teorik derslerde aldıkları bilgilerini pratik ile bütünleştirmek, pratik uygulama becerisi kazanmak ve üretim içinde eğitimi gerçekleştirmek amacıyla haftalık ders programlarında belirtilen günlerde Mesleki Uygulama yaparlar.

  Madde 3: Öğrenciler Mesleki Uygulamalarını; 1. ve 2. Yarıyıllarda haftada 4 saat çevreyi tanıma, koruma ve düzenleme şeklinde; 3. ve 4. Yarıyıllarda haftada 8 saat Fakülte Çiftliklerinde, Bölümlerinde veya Bölümleriyle ilgili işyerlerinde; 5. ve 6. Yarıyıllarda haftada 4 saat Bölümlerinde veya Bölümleriyle ilgili işyerlerinde yürütürler.

  (Değişik=31.05.2012 tarih-3/2) 2. ve 5. Yarıyıllarda Mesleki uygulamalar kaldırıldı.

  Madde 3: Öğrenciler Mesleki Uygulamalarını; 1. Yarıyıllarda haftada 4 saat çevreyi tanıma, koruma ve düzenleme şeklinde; 3. ve 4. Yarıyıllarda haftada 8 saat Fakülte Çiftliklerinde, Bölümlerinde veya Bölümleriyle ilgili işyerlerinde; 6. Yarıyıllarda haftada 4 saat Bölümlerinde veya Bölümleriyle ilgili işyerlerinde yürütürler.

  Madde 4: (Değişik=29.09.2011 tarih-4/1) Bölümler; eğitim başlamadan bir hafta önce uygulama yapacak öğrencileri gruplara ayırarak hazırlayacakları uygulama programlarını ve uygulamaları yaptıracak öğretim üyelerini takvime bağlayarak Dekanlığa bildirirler. Araştırma ve Uygulama Çiftliklerinde yapılacak uygulama programları Dekanlıkça düzenlenir.

  Madde 5: Bölüm başkanlığı her ders yılı sonunda öğrencilerin Mesleki Uygulamadaki başarısını, başarılı veya başarısız olarak değerlendirerek sonucu bir protokol ile Dekanlığa bildirir.

  Madde 6: (Değişik=14.06.2007 tarih-7/1)Mesleki Uygulamalarda telafi yaptırılmaz. Devam zorunluluğu Ankara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Lisans Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine tabidir

  Madde 7: Bu ilkeleri Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı yürütür.

 • Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Mezuniyet Tezi İlkeleri

  Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde Mezuniyet Tezi çalışması, öğrencinin belirli bir mesleki (akademik) olgunluğa eriştiğinin kanıtı kabul edilir. Bu çalışmalarda amaç; öğrencilerin daha iyi yetişmesini sağlamak olup, bir konuda derleme ve değerlendirme, teorik, gözleme dayalı ve/veya deneysel nitelikli çalışma, mevcut bir bilgiyi bir alana uygulama veya proje yapma şeklinde gerçekleştirilir.

  Madde 1-Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencileri için Mezuniyet Tezi hazırlama süresi en az üç yarıyıldır. Yaz döneminde Mezuniyet Tezi yer almaz.

  Madde 2-Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 6., 7. ve 8. yarıyıl öğrencileri, haftalık ders programlarında belirlenen günde haftada 2 saat Mezuniyet Tezi çalışması yaparlar.

  Madde 3-Mezuniyet tezi; kaynak araştırması veya deneme niteliğinde olabileceği gibi, tarımsal faaliyetlerin yürütüldüğü fabrika, atölye, laboratuar, sera, bahçe, tarla, ahır vb. yerlerdeki çalışmalara dayalı rapor şeklinde de olabilir.

  Madde 4-Bilimsel, çiftçi veya firmaların ihtiyaçlarına yönelik ve çözüm istedikleri konularda da tez konusu belirlenebilir.

  Madde 5-Mezuniyet tezi, tezi yaptıracak olan öğretim üyesinin takdirine göre bir öğrenci tarafından hazırlanabileceği gibi, aynı programda öğrenim gören bir grup öğrenci tarafından, grup çalışması şeklinde de hazırlanabilir. Bu amaçla, her Öğretim Üyesi kendine düşen öğrenci sayısına uygun mezuniyet tez konusunu belirleyip, Ekim ayı sonuna kadar Bölüm Başkanlığına bildirir.

  Madde 6-Ayrıca programlar arası ortak mezuniyet tezi de verilebilir. Bu şekilde ortak mezuniyet tezi yürütmek isteyen danışman öğretim üyeleri ve beraber çalışma yürütecekleri bölüm bilgileri 15 Kasım tarihine kadar Bölüm Başkanlığı tarafından dekanlığa bildirilir ve fakülte web sayfasında yayınlanır. Ortak projelerde, farklı bölümlerden birlikte tez hazırlayacak öğrenciler için koordinasyonu Mezuniyet Tezi Komisyonunun bölüm temsilcisi sağlar.

  Madde 7- Öğrenciler, fakülte web sayfasında yayınlanmış 6. madde de belirtilen ortak tez konularından hazırlamak istedikleri için 1-15 Aralık tarihleri arasında bölüm başkanlıklarına başvurur. Bölüm Başkanlıkları öğrencilerin GABNO?larına ve tercihlerine göre dağıtımı yapar. Diğer öğrenciler danışmanlarının önerdiği tezleri hazırlamakla yükümlüdür.

  Madde 8-Yapılan başvurular değerlendirilerek mezuniyet tezi konuları, tezi yaptıracak öğretim üyesi ve tezi yapacak öğrenciler Ocak ayı içerisinde bölüm web sayfasında ve bölüm ilan panolarında öğrencilere duyurulur.

  Madde 9- Mezuniyet tezi, ilgili danışman tarafından programlanır ve yürütülür. Danışman, tezin yürütülmesi süresince öğrenciye aktif bir şekilde yol göstermekle yükümlüdür. Öğrencilere Mezuniyet Tezinin amaçlarını, kaynaklara nasıl ulaşılacağını ve değerlendirileceğini açıklar. Başarı ile yürütülen mezuniyet tezlerinde 6. ve 7. yy sonunda geçer not verilir.

  Madde 10- Bölüm başkanlıkları tezlerin sunum programını Bahar Yarıyılı başında Dekanlığa bildirir.

  Madde 11Son sınıf öğrencisi, 15 Kasım-15 Aralık veya 15 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında, danışmanı önünde, yazılı ve görsel iletişim araçlarından yararlanarak bir sunum yapar ve soruları yanıtlar. Sunum, en fazla 15 dakikalık bir sürede bölüm öğrencileri önünde ve izleyiciye açık olarak yapılır. Mezuniyet tezi alan son sınıf öğrencilerinin bu sunuma katılımı zorunludur. Fakültemiz Öğrenci Kongresinde sözlü veya poster olarak sunulan tezler için sunum yapılmış kabul edilir.

  Madde 12- Mezuniyet Tezi, 8 yy. sonunda danışman tarafından başarılı ya da başarısız şeklinde değerlendirerek bir liste ile Bölüm Başkanlığı aracılığıyla Dekanlığa bildirilir.

  Madde 13- Başarılı bulunan öğrenci, 1-15 Mayıs tarihlerinde, A.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kuralları çerçevesinde tamamladığı tezini danışmanına teslim eder. Ortak projelerde ortak tez hazırlanır.

  Madde 14-Tamamlanmış bitirme tezleri kayıt altına alınarak, bölümde arşivlenir. Tamamlanmış bitirme tezlerinin özetleri bölüm ve fakülte web sayfasında da yayınlanır.

  Madde 15-Bu ilkeleri Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı yürütür.

 • Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Sınav Uygulama İlkeleri

  1)     Ankara Üniversitesi önlisans ve lisans eğitim-öğretim yönetmeliğine göre sınavlar; ara sınavı, yarıyıl sonu, bütünleme sınavı, ek sınav, uygulama sınavı, staj sonu sınavı, mazeret sınavı ve muafiyet sınavı olmak üzere sekiz türdür. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilmektedir. Bu sınavların yapılacağı yer ve tarihler, bölümlerin istekleri doğrultusunda dekanlık sınav programı hazırlama komisyonu tarafından belirlenir ve sınavlardan en az on gün önce ilan edilir. İlan edilen sınav programında Fakülte Yönetim Kurulu onayı olmaksızın değişiklik yapılmaz. Öğrenciler, ilan edilen gün, saat ve yerde sınava girmek, kimlik belgeleri ile istenecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak ve ibraz etmek zorundadırlar.

  (2) Her ders için her yarıyılda en az bir ara sınav yapılmak koşuluyla ara sınavların sayı, kapsam, biçim ve değerlendirme özellikleri ilgili kurul kararı ile belirlenir ve bölümlerin kendi eğitim programları, ders içerik ve nitelikleri kapsamında öğretim üyeleri ile yardımcı öğretim elemanları tarafından daha önceden belirlenen ve ilan edilen tarihlerde ilgili dershane ve/veya mekanlarda gerçekleştirilir.

  (3) Bir dersin yarıyıl sonu sınavı o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda ilgili kurul tarafından ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır. Bir dersin kuramsal ve uygulamalı kısımlarının birlikte veya ayrı sınavlar halinde yapılarak değerlendirilmesine ilgili bölüm ve öğretim üyesi karar verir.

  (4) Sınavların uygulanması

  (a)     Öğrenciler, sınava girebilmek için kendilerinden istenen belgeleri yanlarında bulundurmak ve görevlilerce istendiğinde göstermek zorundadırlar. Kendilerini tanıtıcı özel kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ve öğrenci kimlik kartı olmayanların sınavlara alınması söz konusu olmayıp sınavları geçersiz sayılacaktır.

  (b)     Öğrenciler, sınavlar için daha önceden belirlenen ve ilan edilen bina, salon, sınav tarihi ve saatinde sınavlara girmek zorundadırlar.

  (c)      Öğrenciler, kıyafet konusunda tanınmayı güçleştirmeyecek şekilde giyinmek ve mevzuata uymak zorundadırlar.

  (d)     Öğrencilerin sınav başlamadan en az on dakika önce sınav salonunda bulunmaları gerekmektedir.

  (e) Öğrencilerin sınavdan önce salona gelmeleri esas olmakla birlikte sınavın ilk 15 dakikası içinde gelenler, sorumlu öğretim üyesinin aksine bir talimatı yok ise sınava alınabilirler. Sınavların ilk ve son 15 dakikasında öğrencilerin dışarı çıkmasına izin verilmez.

  (f)      Öğrencilerin sınavlarda yanlarında bulundurabilecekleri gereç ve donanım; dersi veren öğretim üye ve yardımcıları tarafından dersin niteliğine göre belirlenir. Yasaklanan gereç ve donanımı yanında bulunduran öğrenciler bu gereçleri ya da donanımı sınavı gerçekleştiren öğretim üyesi ya da yardımcılarına teslim etmeleri durumunda sınava alınır. Her türlü iletişim aracının sınav anında kullanımı yasaktır.

  (g) Soruların dağıtılması anında sınav salonunda olan öğrenciler, sınava girmiş sayılır. Soruları gördükten sonra, sınav katılım tutanağını imzalamadan ve sınav kâğıdını teslim etmeden sınavdan çıkılmaz.

  (h)     Sınav başladıktan sonra sınav salonundan geçici olarak çıkmak yasaktır. Zorunlu sebepler durumunda izin verip vermemek tamamıyla sınav sorumlusunun takdirindedir.

  (i)       Bir sınavda soruların ağırlık oranları, sınavın süresi, sınavda kitap veya diğer kaynaklardan yararlanılıp yararlanılmayacağı sorumlu öğretim üyesi tarafından öğrencilere sınavdan önce bildirilir.

  (j)       Öğretim üyesinin sınavda aksini belirtmediği ve kitap ya da notların açık olarak kullanılmasına izin verdiği durumlarda bunlar sadece bir öğrenci tarafından kullanılabilir, birkaç öğrenci tarafından paylaşılamaz.

  (k) Öğrencilerin sınav süresince birbirlerinden her türlü malzeme istemeleri, alıp-vermeleri yasaktır.

  (l)       Gerektiğinde sınav sorumluları öğrencilerin oturdukları yerleri değiştirebilirler.

  (m)   Öğrenciler; kendilerine verilen soruları her dersin kendi niteliği kapsamında sınavı gerçekleştiren öğretim üye ve yardımcılarının kendilerine bildirdiği biçimde usulüne uygun olarak yanıtlamak zorundadırlar.

  (n)     Sınav süresi dolduktan sonra, öğrenciler kalemlerini bırakıp, sınav kağıtlarını teslim etmek zorundadırlar. Kağıdını ısrarla teslim etmeyen öğrenci hakkında idari işlem yapılır.

  (o) Sınav kurallarını, düzenini, işleyişini bozan, sınavın yapılmasını engelleyen, sınav görevlileri ile tartışan, sınav salonunu kendilerine duyurulan süreden önce terk eden, sınav görevlilerinin sınav ile ilgili düzenlemelerini kabul etmeyen öğrencilerin sınavları, gerekli görülmesi halinde sınavı uygulayan öğretim üye ve yardımcıları tarafından hazırlanan tutanak sonucu geçersiz sayılır.

  (p) Sınav sırasında kopya çeken, çekme girişiminde bulunan, kopya veren, alan, kopya yapılmasına yardımcı olan, yerine başkası giren öğrencilerin sınavları, sınavı uygulayan öğretim üye ve yardımcıları tarafından gerekli tutanağın tutulması sonucu geçersiz sayılır. Tutanağa -varsa- deliller de eklenir. Sınavda görevli öğretim üye ve yardımcıları kopya çekmeye, almaya, vermeye çalışanları uyarmak zorunda değildirler.

  (r) Yukarıda belirtilen hallerde gerektiğinde ilgili öğrenciler hakkında ayrıca Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca disiplin kovuşturması da yapılır.

  (s) Fakülte Yönetim Kurulu?nca uygun bulunan bir mazereti olmaksızın her ne sebeple olursa olsun sınavlara katılamayan öğrenciler için telafi sınavı yapılmaz. Ancak ara sınava katılamayan öğrenciler, ara sınav notları sıfır (0) kabul edilmek koşulu ile yarıyıl sonu sınavına katılabilirler.

  (t) Resmi tatillerin dışında Cumartesi ve Pazar günleri sınav yapılabilir.

  (u) Sınava giren öğrenciler tarafından imzalanan sınav katılım listesi ve sınav sonuç listesi, dönem sonunda soru ve cevap kağıtları ile birlikte kapalı olarak Dekanlığa gönderilir.

 • Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Staj İlkeleri

  Madde 1- Ankara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 4. maddesi uyarınca öğrencilere yaptırılacak stajlar, Ziraat Fakültesi öğrencilerinin konuları ile ilgili bir işletme ya da işyerinde bilfiil çalışarak, pratik bilgi ve beceri kazanmalarını amaçlar.

  Madde 2- Öğrenciler, 4. yarıyıldan sonraki 15 iş günlük stajlarını, Fakülte araştırma-uygulama çiftlik, istasyon veya işletmelerinde; 6. yarıyıldan sonraki 25 iş günlük stajlarını ise Bölümleri ve Dekanlıkça uygun görülen kurum ve kuruluşlarda veya bölümlerinde yaparlar.

  Madde 3- Staj tarihleri, güz ve bahar yarıyılı dışında olmak üzere her yıl akademik takvimde belirtilir. Staj yapmak için başvuruda bulunan öğrenci yoğun yaz döneminde ders alamaz. Ancak iklim ve çalışma koşullarının gerektirdiği durumda Bölüm Başkanlığının önerisi ve Dekanlığın onayı ile öğrenciler kış aylarında da staj yapabilirler.

  Madde 4- Staj yapılan kuruluşun yöneticisi ya da onun görevlendireceği yetkili Staj Amiridir. Öğrencilerin Fakülte çiftliklerinde ve araştırma uygulama istasyonlarında yapacakları stajlarda staj amiri görevli Öğretim Üyeleri?dir. Görevli Öğretim Üyesinin bulunmadığı sürelerde staj amiri Çiftlik Müdürüdür. Staj Amiri, öğrencilerin çalışmalarını planlamak, yürütmek ve denetlemekle yükümlüdür. İşyerinin özelliğine göre öğrenciler her serviste olanaklar ölçüsünde bölümleriyle ilgili işlerde çalıştırılırlar.

  Madde 5- Öğrenciler, staj yaptıkları kuruluşun yönetmeliklerine, kuruluşların iş düzenine, disiplin ve iş güvenliği ile ilgili kurallara uymak ve çevreye iyi örnek olmak zorundadırlar. Staj amirlerinin yönlendirmeleriyle sağlık ve güvenliklerini sağlayacak şekilde koşullara uygun kıyafet giymek zorundadırlar. Stajyerler, kuruluşun iç işlerine ve düzenine karışamaz, işlerin aksamasına yol açacak girişimlerde bulunamazlar. Verilen görevleri yapmayan, kurallara uymayan öğrencilerin durumu, staj amiri veya kuruluşun yöneticisi tarafından Dekanlığa bildirilir.

  Madde 6- Kabul edilebilir mazeretini belgeleyen öğrenciye kurum yetkilisi/staj amiri en çok 2 gün izin verebilir. Diğer hallerde öğrenci staja gelmediği günleri telafi etmek zorundadır.

  Madde 7- Öğrenciler çalıştıkları işyerinin olanakları oranında kuruluştaki sosyal hizmetlerden paralı ya da parasız olarak yararlanabilirler. Ancak, yasal bir hakka ya da toplu sözleşmeye dayanarak kuruluştaki işçilere yapılmakta olan ayni veya nakdi yardımlardan yararlanamazlar.

  Madde 8- Öğrenciler staj defteri tutmakla yükümlüdürler. Çalıştıkları konuları ve uygulamaları bu deftere işlerler. Bu defterler kuruluşlarda Staj Amiri tarafından haftada en az bir kere incelenerek onaylanır.

  Madde 9- Stajı yaptıran kuruluşlardaki staj amirleri stajını tamamlayan öğrencinin staj defterini inceleyerek onaylı staj belgeleri ile birlikte Dekanlığa gönderirler.

  Madde 10- Yapılan stajları değerlendirmek için Bölüm Başkanlıklarınca 3 asıl ve 1 yedek üyeden oluşan bir komisyon oluşturulur. Komisyon, güz yarıyılının 3. haftasında stajını tamamlayan öğrencilerle yaptığı mülakat sınavı ile yapılan stajı, staj defterini de dikkate alarak değerlendirir. Değerlendirme başarılı ve başarısız olarak yapılır ve Bölüm Başkanlığı aracılığıyla Dekanlığa bildirilir.