• Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Mesleki Uygulama İlkeleri

  MESLEKİ UYGULAMA İLKELERİ

  Madde 1: Bu ilkelerin amacı Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde, Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 7. Maddesi uyarınca öğrencilere Fakültenin Araştırma ve Uygulama Çiftliklerinde, Bölümlerinde ve Bölümlerin uygun göreceği resmi ve özel kuruluşlarda uygulama, beceri ve alışkanlıkları kazandırmak için “Mesleki Uygulama” yaptırmaktır.

  Madde 2: Öğrenciler, teorik derslerde aldıkları bilgilerini pratik ile bütünleştirmek, pratik uygulama becerisi kazanmak ve üretim içinde eğitimi gerçekleştirmek amacıyla haftalık ders programlarında belirtilen günlerde Mesleki Uygulama yaparlar.

  Madde 3: Öğrenciler Mesleki Uygulamalarını; 1. ve 2. Yarıyıllarda haftada 4 saat çevreyi tanıma, koruma ve düzenleme şeklinde; 3. ve 4. Yarıyıllarda haftada 8 saat Fakülte Çiftliklerinde, Bölümlerinde veya Bölümleriyle ilgili işyerlerinde; 5. ve 6. Yarıyıllarda haftada 4 saat Bölümlerinde veya Bölümleriyle ilgili işyerlerinde yürütürler.

  (Değişik=31.05.2012 tarih-3/2) 2. ve 5. Yarıyıllarda Mesleki uygulamalar kaldırıldı.

  Madde 3: Öğrenciler Mesleki Uygulamalarını; 1. Yarıyıllarda haftada 4 saat çevreyi tanıma, koruma ve düzenleme şeklinde; 3. ve 4. Yarıyıllarda haftada 8 saat Fakülte Çiftliklerinde, Bölümlerinde veya Bölümleriyle ilgili işyerlerinde; 6. Yarıyıllarda haftada 4 saat Bölümlerinde veya Bölümleriyle ilgili işyerlerinde yürütürler.

  Madde 4: (Değişik=29.09.2011 tarih-4/1) Bölümler; eğitim başlamadan bir hafta önce uygulama yapacak öğrencileri gruplara ayırarak hazırlayacakları uygulama programlarını ve uygulamaları yaptıracak öğretim üyelerini takvime bağlayarak Dekanlığa bildirirler. Araştırma ve Uygulama Çiftliklerinde yapılacak uygulama programları Dekanlıkça düzenlenir.

  Madde 5: Bölüm başkanlığı her ders yılı sonunda öğrencilerin Mesleki Uygulamadaki başarısını, başarılı veya başarısız olarak değerlendirerek sonucu bir protokol ile Dekanlığa bildirir.

  Madde 6: (Değişik=14.06.2007 tarih-7/1)Mesleki Uygulamalarda telafi yaptırılmaz. Devam zorunluluğu Ankara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Lisans Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine tabidir

  Madde 7: Bu ilkeleri Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı yürütür.

 • Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Mezuniyet Tezi İlkeleri

  Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde Mezuniyet Tezi çalışması, öğrencinin belirli bir mesleki (akademik) olgunluğa eriştiğinin kanıtı kabul edilir. Bu çalışmalarda amaç; öğrencilerin daha iyi yetişmesini sağlamak olup, bir konuda derleme ve değerlendirme, teorik, gözleme dayalı ve/veya deneysel nitelikli çalışma, mevcut bir bilgiyi bir alana uygulama veya proje yapma şeklinde gerçekleştirilir.

  Madde 1-Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencileri için Mezuniyet Tezi hazırlama süresi en az üç yarıyıldır. Yaz döneminde Mezuniyet Tezi yer almaz.

  Madde 2-Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 6., 7. ve 8. yarıyıl öğrencileri, haftalık ders programlarında belirlenen günde haftada 2 saat Mezuniyet Tezi çalışması yaparlar.

  Madde 3-Mezuniyet tezi; kaynak araştırması veya deneme niteliğinde olabileceği gibi, tarımsal faaliyetlerin yürütüldüğü fabrika, atölye, laboratuar, sera, bahçe, tarla, ahır vb. yerlerdeki çalışmalara dayalı rapor şeklinde de olabilir.

  Madde 4-Bilimsel, çiftçi veya firmaların ihtiyaçlarına yönelik ve çözüm istedikleri konularda da tez konusu belirlenebilir.

  Madde 5-Mezuniyet tezi, tezi yaptıracak olan öğretim üyesinin takdirine göre bir öğrenci tarafından hazırlanabileceği gibi, aynı programda öğrenim gören bir grup öğrenci tarafından, grup çalışması şeklinde de hazırlanabilir. Bu amaçla, her Öğretim Üyesi kendine düşen öğrenci sayısına uygun mezuniyet tez konusunu belirleyip, Ekim ayı sonuna kadar Bölüm Başkanlığına bildirir.

  Madde 6-Ayrıca programlar arası ortak mezuniyet tezi de verilebilir. Bu şekilde ortak mezuniyet tezi yürütmek isteyen danışman öğretim üyeleri ve beraber çalışma yürütecekleri bölüm bilgileri 15 Kasım tarihine kadar Bölüm Başkanlığı tarafından dekanlığa bildirilir ve fakülte web sayfasında yayınlanır. Ortak projelerde, farklı bölümlerden birlikte tez hazırlayacak öğrenciler için koordinasyonu Mezuniyet Tezi Komisyonunun bölüm temsilcisi sağlar.

  Madde 7- Öğrenciler, fakülte web sayfasında yayınlanmış 6. madde de belirtilen ortak tez konularından hazırlamak istedikleri için 1-15 Aralık tarihleri arasında bölüm başkanlıklarına başvurur. Bölüm Başkanlıkları öğrencilerin GABNO?larına ve tercihlerine göre dağıtımı yapar. Diğer öğrenciler danışmanlarının önerdiği tezleri hazırlamakla yükümlüdür.

  Madde 8-Yapılan başvurular değerlendirilerek mezuniyet tezi konuları, tezi yaptıracak öğretim üyesi ve tezi yapacak öğrenciler Ocak ayı içerisinde bölüm web sayfasında ve bölüm ilan panolarında öğrencilere duyurulur.

  Madde 9- Mezuniyet tezi, ilgili danışman tarafından programlanır ve yürütülür. Danışman, tezin yürütülmesi süresince öğrenciye aktif bir şekilde yol göstermekle yükümlüdür. Öğrencilere Mezuniyet Tezinin amaçlarını, kaynaklara nasıl ulaşılacağını ve değerlendirileceğini açıklar. Başarı ile yürütülen mezuniyet tezlerinde 6. ve 7. yy sonunda geçer not verilir.

  Madde 10- Bölüm başkanlıkları tezlerin sunum programını Bahar Yarıyılı başında Dekanlığa bildirir.

  Madde 11Son sınıf öğrencisi, 15 Kasım-15 Aralık veya 15 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında, danışmanı önünde, yazılı ve görsel iletişim araçlarından yararlanarak bir sunum yapar ve soruları yanıtlar. Sunum, en fazla 15 dakikalık bir sürede bölüm öğrencileri önünde ve izleyiciye açık olarak yapılır. Mezuniyet tezi alan son sınıf öğrencilerinin bu sunuma katılımı zorunludur. Fakültemiz Öğrenci Kongresinde sözlü veya poster olarak sunulan tezler için sunum yapılmış kabul edilir.

  Madde 12- Mezuniyet Tezi, 8 yy. sonunda danışman tarafından başarılı ya da başarısız şeklinde değerlendirerek bir liste ile Bölüm Başkanlığı aracılığıyla Dekanlığa bildirilir.

  Madde 13- Başarılı bulunan öğrenci, 1-15 Mayıs tarihlerinde, A.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kuralları çerçevesinde tamamladığı tezini danışmanına teslim eder. Ortak projelerde ortak tez hazırlanır.

  Madde 14-Tamamlanmış bitirme tezleri kayıt altına alınarak, bölümde arşivlenir. Tamamlanmış bitirme tezlerinin özetleri bölüm ve fakülte web sayfasında da yayınlanır.

  Madde 15-Bu ilkeleri Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı yürütür.

 • Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Sınav Uygulama İlkeleri

  1)     Ankara Üniversitesi önlisans ve lisans eğitim-öğretim yönetmeliğine göre sınavlar; ara sınavı, yarıyıl sonu, bütünleme sınavı, ek sınav, uygulama sınavı, staj sonu sınavı, mazeret sınavı ve muafiyet sınavı olmak üzere sekiz türdür. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilmektedir. Bu sınavların yapılacağı yer ve tarihler, bölümlerin istekleri doğrultusunda dekanlık sınav programı hazırlama komisyonu tarafından belirlenir ve sınavlardan en az on gün önce ilan edilir. İlan edilen sınav programında Fakülte Yönetim Kurulu onayı olmaksızın değişiklik yapılmaz. Öğrenciler, ilan edilen gün, saat ve yerde sınava girmek, kimlik belgeleri ile istenecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak ve ibraz etmek zorundadırlar.

  (2) Her ders için her yarıyılda en az bir ara sınav yapılmak koşuluyla ara sınavların sayı, kapsam, biçim ve değerlendirme özellikleri ilgili kurul kararı ile belirlenir ve bölümlerin kendi eğitim programları, ders içerik ve nitelikleri kapsamında öğretim üyeleri ile yardımcı öğretim elemanları tarafından daha önceden belirlenen ve ilan edilen tarihlerde ilgili dershane ve/veya mekanlarda gerçekleştirilir.

  (3) Bir dersin yarıyıl sonu sınavı o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda ilgili kurul tarafından ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır. Bir dersin kuramsal ve uygulamalı kısımlarının birlikte veya ayrı sınavlar halinde yapılarak değerlendirilmesine ilgili bölüm ve öğretim üyesi karar verir.

  (4) Sınavların uygulanması

  (a)     Öğrenciler, sınava girebilmek için kendilerinden istenen belgeleri yanlarında bulundurmak ve görevlilerce istendiğinde göstermek zorundadırlar. Kendilerini tanıtıcı özel kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ve öğrenci kimlik kartı olmayanların sınavlara alınması söz konusu olmayıp sınavları geçersiz sayılacaktır.

  (b)     Öğrenciler, sınavlar için daha önceden belirlenen ve ilan edilen bina, salon, sınav tarihi ve saatinde sınavlara girmek zorundadırlar.

  (c)      Öğrenciler, kıyafet konusunda tanınmayı güçleştirmeyecek şekilde giyinmek ve mevzuata uymak zorundadırlar.

  (d)     Öğrencilerin sınav başlamadan en az on dakika önce sınav salonunda bulunmaları gerekmektedir.

  (e) Öğrencilerin sınavdan önce salona gelmeleri esas olmakla birlikte sınavın ilk 15 dakikası içinde gelenler, sorumlu öğretim üyesinin aksine bir talimatı yok ise sınava alınabilirler. Sınavların ilk ve son 15 dakikasında öğrencilerin dışarı çıkmasına izin verilmez.

  (f)      Öğrencilerin sınavlarda yanlarında bulundurabilecekleri gereç ve donanım; dersi veren öğretim üye ve yardımcıları tarafından dersin niteliğine göre belirlenir. Yasaklanan gereç ve donanımı yanında bulunduran öğrenciler bu gereçleri ya da donanımı sınavı gerçekleştiren öğretim üyesi ya da yardımcılarına teslim etmeleri durumunda sınava alınır. Her türlü iletişim aracının sınav anında kullanımı yasaktır.

  (g) Soruların dağıtılması anında sınav salonunda olan öğrenciler, sınava girmiş sayılır. Soruları gördükten sonra, sınav katılım tutanağını imzalamadan ve sınav kâğıdını teslim etmeden sınavdan çıkılmaz.

  (h)     Sınav başladıktan sonra sınav salonundan geçici olarak çıkmak yasaktır. Zorunlu sebepler durumunda izin verip vermemek tamamıyla sınav sorumlusunun takdirindedir.

  (i)       Bir sınavda soruların ağırlık oranları, sınavın süresi, sınavda kitap veya diğer kaynaklardan yararlanılıp yararlanılmayacağı sorumlu öğretim üyesi tarafından öğrencilere sınavdan önce bildirilir.

  (j)       Öğretim üyesinin sınavda aksini belirtmediği ve kitap ya da notların açık olarak kullanılmasına izin verdiği durumlarda bunlar sadece bir öğrenci tarafından kullanılabilir, birkaç öğrenci tarafından paylaşılamaz.

  (k) Öğrencilerin sınav süresince birbirlerinden her türlü malzeme istemeleri, alıp-vermeleri yasaktır.

  (l)       Gerektiğinde sınav sorumluları öğrencilerin oturdukları yerleri değiştirebilirler.

  (m)   Öğrenciler; kendilerine verilen soruları her dersin kendi niteliği kapsamında sınavı gerçekleştiren öğretim üye ve yardımcılarının kendilerine bildirdiği biçimde usulüne uygun olarak yanıtlamak zorundadırlar.

  (n)     Sınav süresi dolduktan sonra, öğrenciler kalemlerini bırakıp, sınav kağıtlarını teslim etmek zorundadırlar. Kağıdını ısrarla teslim etmeyen öğrenci hakkında idari işlem yapılır.

  (o) Sınav kurallarını, düzenini, işleyişini bozan, sınavın yapılmasını engelleyen, sınav görevlileri ile tartışan, sınav salonunu kendilerine duyurulan süreden önce terk eden, sınav görevlilerinin sınav ile ilgili düzenlemelerini kabul etmeyen öğrencilerin sınavları, gerekli görülmesi halinde sınavı uygulayan öğretim üye ve yardımcıları tarafından hazırlanan tutanak sonucu geçersiz sayılır.

  (p) Sınav sırasında kopya çeken, çekme girişiminde bulunan, kopya veren, alan, kopya yapılmasına yardımcı olan, yerine başkası giren öğrencilerin sınavları, sınavı uygulayan öğretim üye ve yardımcıları tarafından gerekli tutanağın tutulması sonucu geçersiz sayılır. Tutanağa -varsa- deliller de eklenir. Sınavda görevli öğretim üye ve yardımcıları kopya çekmeye, almaya, vermeye çalışanları uyarmak zorunda değildirler.

  (r) Yukarıda belirtilen hallerde gerektiğinde ilgili öğrenciler hakkında ayrıca Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca disiplin kovuşturması da yapılır.

  (s) Fakülte Yönetim Kurulu?nca uygun bulunan bir mazereti olmaksızın her ne sebeple olursa olsun sınavlara katılamayan öğrenciler için telafi sınavı yapılmaz. Ancak ara sınava katılamayan öğrenciler, ara sınav notları sıfır (0) kabul edilmek koşulu ile yarıyıl sonu sınavına katılabilirler.

  (t) Resmi tatillerin dışında Cumartesi ve Pazar günleri sınav yapılabilir.

  (u) Sınava giren öğrenciler tarafından imzalanan sınav katılım listesi ve sınav sonuç listesi, dönem sonunda soru ve cevap kağıtları ile birlikte kapalı olarak Dekanlığa gönderilir.

 • Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Staj İlkeleri

  Madde 1- Ankara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 4. maddesi uyarınca öğrencilere yaptırılacak stajlar, Ziraat Fakültesi öğrencilerinin konuları ile ilgili bir işletme ya da işyerinde bilfiil çalışarak, pratik bilgi ve beceri kazanmalarını amaçlar.

  Madde 2- Öğrenciler, 4. yarıyıldan sonraki 15 iş günlük stajlarını, Fakülte araştırma-uygulama çiftlik, istasyon veya işletmelerinde; 6. yarıyıldan sonraki 25 iş günlük stajlarını ise Bölümleri ve Dekanlıkça uygun görülen kurum ve kuruluşlarda veya bölümlerinde yaparlar.

  Madde 3- Staj tarihleri, güz ve bahar yarıyılı dışında olmak üzere her yıl akademik takvimde belirtilir. Staj yapmak için başvuruda bulunan öğrenci yoğun yaz döneminde ders alamaz. Ancak iklim ve çalışma koşullarının gerektirdiği durumda Bölüm Başkanlığının önerisi ve Dekanlığın onayı ile öğrenciler kış aylarında da staj yapabilirler.

  Madde 4- Staj yapılan kuruluşun yöneticisi ya da onun görevlendireceği yetkili Staj Amiridir. Öğrencilerin Fakülte çiftliklerinde ve araştırma uygulama istasyonlarında yapacakları stajlarda staj amiri görevli Öğretim Üyeleri?dir. Görevli Öğretim Üyesinin bulunmadığı sürelerde staj amiri Çiftlik Müdürüdür. Staj Amiri, öğrencilerin çalışmalarını planlamak, yürütmek ve denetlemekle yükümlüdür. İşyerinin özelliğine göre öğrenciler her serviste olanaklar ölçüsünde bölümleriyle ilgili işlerde çalıştırılırlar.

  Madde 5- Öğrenciler, staj yaptıkları kuruluşun yönetmeliklerine, kuruluşların iş düzenine, disiplin ve iş güvenliği ile ilgili kurallara uymak ve çevreye iyi örnek olmak zorundadırlar. Staj amirlerinin yönlendirmeleriyle sağlık ve güvenliklerini sağlayacak şekilde koşullara uygun kıyafet giymek zorundadırlar. Stajyerler, kuruluşun iç işlerine ve düzenine karışamaz, işlerin aksamasına yol açacak girişimlerde bulunamazlar. Verilen görevleri yapmayan, kurallara uymayan öğrencilerin durumu, staj amiri veya kuruluşun yöneticisi tarafından Dekanlığa bildirilir.

  Madde 6- Kabul edilebilir mazeretini belgeleyen öğrenciye kurum yetkilisi/staj amiri en çok 2 gün izin verebilir. Diğer hallerde öğrenci staja gelmediği günleri telafi etmek zorundadır.

  Madde 7- Öğrenciler çalıştıkları işyerinin olanakları oranında kuruluştaki sosyal hizmetlerden paralı ya da parasız olarak yararlanabilirler. Ancak, yasal bir hakka ya da toplu sözleşmeye dayanarak kuruluştaki işçilere yapılmakta olan ayni veya nakdi yardımlardan yararlanamazlar.

  Madde 8- Öğrenciler staj defteri tutmakla yükümlüdürler. Çalıştıkları konuları ve uygulamaları bu deftere işlerler. Bu defterler kuruluşlarda Staj Amiri tarafından haftada en az bir kere incelenerek onaylanır.

  Madde 9- Stajı yaptıran kuruluşlardaki staj amirleri stajını tamamlayan öğrencinin staj defterini inceleyerek onaylı staj belgeleri ile birlikte Dekanlığa gönderirler.

  Madde 10- Yapılan stajları değerlendirmek için Bölüm Başkanlıklarınca 3 asıl ve 1 yedek üyeden oluşan bir komisyon oluşturulur. Komisyon, güz yarıyılının 3. haftasında stajını tamamlayan öğrencilerle yaptığı mülakat sınavı ile yapılan stajı, staj defterini de dikkate alarak değerlendirir. Değerlendirme başarılı ve başarısız olarak yapılır ve Bölüm Başkanlığı aracılığıyla Dekanlığa bildirilir.