Evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunmak, ileri düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, bilim verilerini yaymak, ulusal alanda gelişme ve kalkınmaya destek olmak, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yaparak bilim dünyasının seçkin bir fakültesi olmaktır.

Eğitim

 • Lisans programlarının niteliğini geliştirmek
 • Yüksek öğretim alanında ulusal ve uluslararası işbirliğini geliştirmek
 • Akademik ve idari birimlerin eğitsel, idari ve araştırma ihtiyaçlarını karşılamak ve mevcutları iyileştirmek
 • Engelli öğrencilerin eğitimine yönelik ihtiyaçlarını belirlemek ve karşılamak
 • Deneysel eğitim araştırmalarının güçlendirilmesi
 • Araştırma konusunda uluslararası bağlamda rekabetçi ve oldukça etkin olma .
 • Bilimin evrenselliğini ve uluslararası etkileşimin önemini vurgulayacak etkinlikler düzenlenmek ve genç bilim insanlarının yetişmesinde farkındalığı arttıracak çalışmalar yapmak,
 • Mezunların uluslararası düzeyde rekabet edebilecek şekilde eğitim almalarını sağlamak,

 

Öğrenci

 • İyi yetişmiş, yabancı dil bilen, girişimci, sorumluluk sahibi, insan ilişkileri gelişmiş, evrensel değişiklikleri kavrayabilen ve sorgulayabilen mezunlar yetiştirmek,
 • Öğrencilerimize, küreselleşen dünyada yollarını bulabilecek beceriyi; cesareti, bilgiyi verebilmek,
 • Öğrencilerin edindikleri teorik ve uygulamalı mesleki bilgilerin uygulamaya aktarmalarını sağlayacak faaliyetleri desteklemek
 • Eğitim danışmanlığı ve rehberlik hizmetlerini geliştirmek
 • Öğrencilerin üst düzeyde yabancı dil öğrenme ve kullanma yeteneklerini geliştirmek
 • Öğrencilerin başarı düzeylerinin artırılmasına yönelik destek ve ödül sistemlerinin uygulamaya aktarılmasını sağlamak.

 

Araştırma

 • Teknopark olanaklarını geliştirmek ve çeşitlendirmek.
 • Üniversitemiz bünyesinde var olan Araştırma Merkezlerini daha etkin kullanmak,
 • Akademik personelin araştırma yapabilme olanaklarının geliştirilmesi,
 • Kütüphanelerimizi evrensel kütüphanecilik hizmeti verebilecek düzeye getirmek,

      Sosyal Sorumluluk Projeleri

 • Toplumun öncelikli sorunlarına ve ihtiyaçlarına yönelik yapılan araştırma ve eğitim faaliyetlerini desteklemek
 • Üniversite-Sanayi işbirliğini güçlendirmek
 • Fakültemizin Araştırma ve Uygulama Merkezlerini ve işletmeleri toplumsal hizmete yönelik   olarak geliştirmek
 • Sanatsal Faaliyetlere yönelik farkındalığı ve katılımı sağlamak

 

     

       Hizmet

 • Fakültedeki beslenme olanaklarını geliştirmek
 • Fakültedeki spor olanaklarını geliştirmek
 • Fakültedeki  ulaşım imkanlarını geliştirmek
 • Fakülte tarafından sunulan barınma olanaklarını iyileştirmek ve artırmak
 • Fakültedeki tarihi dokuyu korumak
 • Kütüphane kullanım alanlarını iyileştirmek ve geliştirmek
 • Fakültemizi ve Uygulama Çiftliklerini engelli bireylere uygun hale getirmek
 • Fakültemizdeki güvenlik ve temizlik hizmetlerini yürütmek
 • Fakültemiz akademik ve idari personelin motivasyonunu ve kurumsal bağlılığını artırıcı faaliyetleri tasarlamak ve yürütmek
 • Akademik ve idari süreçleri destekleyici bilgi ve iletişim sistemlerini geliştirmek
 • Fakültenin tanınırlığını arttırmak
 • Dışkapı yerleşkesini tek bir kampus alanı haline getirmek, alt ve üst geçitlerle dolaşımı sağlamak, fakülte ve kampüsün ilgi çekmesini sağlamak.

 

Uluslararasılaşma

         Günümüzde, öğrenci ve öğretim elemanı hareketlilikleri, ortak uluslararası araştırmalar ve eğitim, yükseköğretimin uluslararasılaşmasında önemli alanlar haline gelmiştir. Günümüzde  mezun öğrencilerimizden çok sayıda yabancı dili bilmeleri ve küresel ölçekte etkileşim kurabilmek için uluslararası ve kültürlerarası becerilere sahip olmaları beklenmektedir. Uluslararasılaşma ile öğrenciler ve öğretim elemanları, küresel konular, farklı ülkeler, kültürler ve dillerdeki eğitim sistemlerinin nasıl işlediğinin farkına varacaklardır.

          Erasmus ve Mevlana Programları ile Türk yükseköğretim kurumlarıyla diğer ülkelerin yükseköğretim kurumları arasındaki işbirliğinin arttırılması hedeflenmektedir.

          Erasmus ve Mevlana programları kapsamında;

 • Yurtdışından gelecek öğrenci ve araştırmacıların ülkeye uyumunu sağlayan ve gündelik yaşamını kolaylaştıran sistemler oluşturulması,
 • Yurt dışından öğrenci gelişini arttırmak için, Fakültemizin uluslararası düzeyde ilgi çekebilecek öğretim ve araştırma programları belirlenerek, bu alanlarda ortak program açılmasının özendirilmesi sağlanacaktır.