Kitap Satış Birimi
Telefon: 0 312 596 1537 
E-Posta: halklail@agri.ankara.edu.tr

 • Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın Ünitesi Çalışma Yönergesi

  BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  MADDE 1-  Bu Yönergenin amacı, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi akademik personeli tarafından yayımlanmak üzere önerilen ders kitabı, çeviri ders kitabı, yardımcı ders kitabı vb nitelikte ders aracı olarak kullanılan kitapların yayımlanması ve bu yayınların Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi ve diğer resmi ve özel kurumlar aracılığıyla satılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

  Kapsam

  MADDE 2- Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi akademik personeli tarafından hazırlanan ve Fakülte Yayın Ünitesi ve Yayın Komisyonu tarafından yayımlanması uygun görülen eserler ile ders aracı olarak kullanılan ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından basılması istenen yayınlar bu Yönerge hükümlerine tabidir.

  Dayanak

  MADDE 3-  Bu Yönerge, “Üniversiteler Yayın Yönetmeliği”nin 2’inci maddesinin 2’inci fıkrası ile 2547 sayılı Kanun’un 14’üncü maddesi hükümlerine göre hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  MADDE 4- Bu Yönergede geçen;

  1. a)     Fakülte: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ni,
  2. b)    Dekan: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan’ını,
  3. c)     Dekanlık: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı’nı,
  4. d)    Yönetim Kurulu: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yönetim Kurulu’nu,
  5. e)    Yayın Komisyonu: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın Komisyonu’nu,
  6. f)    Yayın: Ankara Üniversitesi akademik personeli tarafından hazırlanan ders aracı olarak kullanılan kitapları,
  7. g)      Yazar(lar): Üniversite veya Fakülte Yayınevinde yayınlanan ya da yayınlanacak yayının yazar(lar)ını,
  8. h)      Editör: Belirli bir alanda veya farklı konularda hazırlanan yazıların kitap olarak düzenlenmesini ve yayına hazır hale getirilmesini sağlayan kişiyi,
  9. i)     Yönerge: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın Ünitesi Çalışma Yönergesi’ni belirtir.

  İKİNCİ BÖLÜM
  Yayın Komisyonu Oluşumu, Görev ve Yetkileri

  Yayın Komisyonu

  MADDE 5- Yayın Komisyonu Fakülte Yönetim Kurulu’nun kararı ile 3 yıl süre ile Fakülte öğretim üyeleri arasından Dekan tarafından görevlendirilir. Gerektiği takdirde öğretim üyeleri Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile Dekan tarafından yeniden görevlendirilebilir.

  Yayın Komisyonu’nun başkanı Fakülte Dekanı’dır. Dekan isterse bu yetkisini ilgili Dekan Yardımcısına devredebilir.

  1. a)     Yayın Komisyonu, gerekli olduğunda belirli bir gündemle toplanır.
  2. b)     Yayın Komisyonu, kararlarını oy çokluğu ile alır.
  3. c)     Yayın Komisyonu’nda alınan kararlar Fakülte Yönetim Kurulu’nun onayı ile kesinleşir.
  4. d)     Yayın Komisyonu’nun görev ve yetkileri şunlardır:
  1. Yayınlanmak üzere Yayın Komisyonu’na gelen eserleri inceleyerek nitelik ve eğitim-öğretim gereksinimleri yönünden yayının uygun olup olmadığına karar verir.
  2. Basım sırası, baskı sayısı ve basılma şekli hakkında karar verir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Yayın Türleri, Başvurular, Yayın Kararı ve Telif

  Yayın Türleri

  MADDE 6- Fakülte tarafından yayımlanacak eserlerin türleri ve yayınlanma önceliği aşağıdaki gibidir:

  1. a)     Ders kitabı: Fakülte’nin lisans ve lisansüstü eğitim programlarında ders olarak okutulan ve eğitim programının tümünü kapsayan özgün eserlerdir.
  2. b)    Çeviri ders kitabı: Fakülte’de verilen derslerin içeriğini büyük ölçüde kapsayan çeviri eserlerdir.
  3. c)     Ders notu: Fakülte’nin lisans ve lisansüstü eğitim programlarında okutulan bir veya birkaç dersin içeriğindeki konuları kapsayan ancak henüz kitap olabilmenin koşullarına ulaşamamış notlar ile bir dersin uygulama ve laboratuvar programları ile bağlantılı notlardır.
  4. d)    Yardımcı ders kitabı: Fakülte’de eğitim ve öğrenimini sürdüren lisans ve lisansüstü öğrencilerinin aldıkları zorunlu veya seçmeli olarak belirlenen ders programlarını kapsayan, eğitim-öğretim programlarında yer alan derslerde kullanılmaya uygun, eğitim amacıyla hazırlanmış ve esas olarak alanyazında (literatür) var olan mevcut bilgilerin aktarımını amaçlayan özgün kitaplardır.

  Yayının Biçimi ve Yazım Kuralları

  MADDE 7- Yayınlarda aranan biçimsel özellikler şunlardır:

  Yayının Biçimi

   a)     Ön ve iç kapak: Yayının ön kapağı ve iç kapağın ön yüzünde üst solda Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ibaresi ve internet adresi, ortasında Fakülte amblemi ve sağda Yayın No: 00 ve Ders Kitabı veya Yardımcı Ders Kitabı No: 00; kapak ortasında yayının adı, altında parantez içinde kaçıncı baskı olduğu (n. Baskı), bunun altında da yazar(lar)ın unvanı, adı-soyadı, kapağın en altında ise bölüm adı, yer, basım yılı, bulunmalıdır. Ön kapağa, yayının içeriğine uygun bir şekil veya resim de konulabilir.

  1. b)    Arka kapak: Yayının arka kapağının dış yüzünde yazar(lar)ın 100 kelimeyi geçmeyen özgeçmiş(ler)i ve fotoğraf(lar)ı bulunabilir. Arka kapak dış yüzünde Ankara Üniversitesi Basımevi ibaresi ve ISBN numarası bulunur.
  2. c)     Sırt: Yayının sırtında, kalınlık yeterli olduğu takdirde, yukarıdan aşağıya okunacak biçimde, yayının adı, yazar(lar)ın adı ve soyad(lar)ı bulunabilir.
  3. d)    Ön ve arka kapakların iç yüzleri boş bırakılabilir.
  4. e)     İç kapağın arka yüzünde “Ankara Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun 00/00/0000 tarih ve 00/00 nolu kararı ile basılmıştır” ibaresi, telif hakları ile ilgili olarak copyright yazısı, sayfa ve/veya kapak tasarım, kitabın adı, yazarı, kaçıncı baskı olduğu, kaynakların ve indeks kısımlarının olup olmadığı, kitabın içeriği ile ilgili olarak anahtar kelimelerin yer aldığı çizelge ile ISBN ve matbaa bilgisi yer alır.
  5. f) İç kapaktan sonra, önsöz, içindekiler dizini verilir. Sonra tercihen ve sırasıyla çizelge ve şekil dizini, simge ve kısaltma dizini verilir. Kitabın sonunda ise tercihen ve sırasıyla konu ve yazar dizini verilir.

  Yayının Yazım Kuralları

   Metin

  1. Yayınlar, Times New Roman veya Arial yazı tipinden biri ile 10, 11 ya da 12 punto yazı tipi boyutlarından biri ve tek satır aralığı seçilerek,  14×20 cm, 16×24 cm, 20×28 cm  veya yayının özelliğine göre Yayın Komisyonunun uygun göreceği boyutlarda olacak şekilde yazar(lar) tarafından hazırlanır.
  2. Metin, Türkçe Dil Bilgisi kurallarına uygun olarak kolay anlaşılır ifadelerle yazılır. Metinde paragraflar 1 cm içeriden başlatılır. Bölümlü kitaplarda, her bölüm sağ sayfadan başlatılır ve sayfa üstünde sağ üstte bölüm numarasıyla birlikte büyük harflerle bölüm başlığı verilir. Bölüm başlığı metine göre daha büyük bir punto (16 veya 18) ile yazılır.
  3. Latince cins, tür ve alttür isimleri italik olarak
  4. Alt başlıklar 1 cm içeriden başlatılır ve numaralandırılır. Metinde kullanılan punto ile aynı büyüklükte ve koyu olacak şekilde düzenlenir. Bölümlü kitaplarda alt başlıklar bölüm numarası ile başlatılır. Birinci dereceden alt başlıklarda tüm kelimelerin ilk harfleri büyük harf, ikinci dereceden alt başlıklarda ise sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük harf olacak şekilde düzenlenir. Daha alt derecede başlık kullanılmamasına özen gösterilir. Kullanılmak durumunda olunduğunda ise numaralandırılmaksızın ikinci derece alt başlıkta olduğu gibi yazılır.
  5. Sayfa numaralandırması, tek numaralar sayfanın sağ alt, çift numaralar ise sayfanın sol alt köşesinde yer alacak şekilde kullanılan yazım programının sayfa numarası ekleme özelliği kullanılarak yapılır.
  6. Bölümlü kitaplarda bölüm başlığının hemen altına yaza(lar)ın ad ve soyadları yazılır.
  7. Metinde kaynak gösterimi: metin içinde yararlanılan kaynaklara ilişkin atıf metin içinde “(Yazarın soyadı, yıl)” yöntemine göre yapılmalıdır. Örnek: (Fischer, 2015), (Braun ve Hill, 2010) veya (Dennis vd., 2014). Atıf yazara yapılıyorsa sadece yayının yılı parantez içinde verilir. Örnek: Fischer (2015)’e göre ya da Braun ve Hills (2010) veya Dennis vd. (2014). Aynı yazara ait aynı yıldaki yayınlara atıf yıldan sonra küçük harflerle gösterilmelidir. Örnek: (Hills vd., 2003a). Birden fazla atıflar yıl sırasına dizilip aralarına noktalı virgül konulmalıdır. Örnek: (Martin vd., 1999; Smith vd., 2001; Mengel ve Kirkby, 2008). Yazarı olmayan türde kaynaklar Anonim olarak gösterilmelidir.
  8. Yayınlarda kullanılan birimler ve simgeler SI (Systeme International d’Units) birimlerine uygun olmalıdır.
  • Şekil ve Çizelgeler
  1. Yayın içinde, şekiller ve çizelgeler ortalanarak verilir. Şekil başlığı şeklin altında, çizelge başlığı çizelgenin üstünde verilir. Şekil ve çizelge başlıkları numaralandırılır ve sadece şekil veya çizelge ibaresi ile numara kısmı koyu olarak yazılır. Bölümlü kitaplarda numaralandırma her bölüm için ayrı ayrı yapılır ve bölüm numarasıyla başlatılır.
  2. Şekil ve çizelgelere ait başlıklar sola dayalı olarak yazılır ve başlıkta 1. satırdan sonraki satırlar şekil ve çizelge numarasının sonu ile hizalanacak şekilde düzenlenir. Şekil ya da çizelgeden önce mutlaka metin içinde o şekil ya da çizelgeye yollama (atıf) yapılır.
  3. Şekil ve çizelgeler sayfa düzeni içinde ve yollama (atıf) yapıldığı yer den sonra mümkün olan en yakın yerde verilir.
  • Kaynaklar Listesi

  Kaynaklar listesi, yazar soyadına göre alfabetik olarak düzenlenmelidir. Yazar soyadları ile adlarının kısaltılmış kısımları koyu olmalıdır. Dergi, kitap vb isimleri açık yazılmalı veya kısaltılması uluslararası kurallara uygun olmalı, kısaltma ve açık yazma usulünden biri seçilerek yayının tümünde bu seçim uygulanmalıdır. Kaynağın ilk satırı sola yaslanmalı, sonraki satırlar 1 cm içe girintili olmalıdır. Bölümlü kitaplarda kaynaklar her bölüm sonunda verilebileceği gibi kitap sonunda toplu olarak da verilebilir. Kaynaklar listesi, yararlanılan yayının türüne göre aşağıda belirtildiği şekilde düzenlenmelidir.

  1. Dergi

  Brown, J.C., Devine, T.E., 1980. Inheritance of tolerance or resistance to zinc deficiency in soybeans. Agron J. 72: 898-904.

  1. Kitap

  Bergmann, W., 1992. Nutritional Disorders of Plants: Development, Visual and Analytical Diagnosis. VCH Publishers Inc., 303 N.W. 12th Avenue, Deerfield, Beach, Florida 33442-1705. USA

  1. Kitapta bölüm

  Burnell, J.N., 1988. The biochemistry of manganese in plants. In: Manganese in Soils and Plants (R.D. Graham, R.J. Hannam, N.C. Uren eds.), pp. 125-137. Kluwer Academic Dordrecht

  1. Kongre, sempozyum vb.

  Ünsal, H., Tüfenkçi, Ş., Kılıç, Ö.G., 2008. Alkalin topraklarda humik asit ve çinko uygulamalarının iki farklı Nohut (Cicer arietinum L.) çeşidinin tane ve gövdesindeki bazı besin element içeriklerine etkisi. 4. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi: 8-10 Ekim, Konya, s. 352-358.

  1. internet kaynakları, web sayfası yazarları ve yazarsız internet erişimlerde tarih belirtilmelidir.

    Yayın Başvuruları

  MADDE 8- Ek 1 de yer alan  “Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın Öneri Formu” doldurularak hazırlanan yayının basılı ve elektronik kopyası ile birlikte Bölüm Akademik Kurulu’nun olumlu kararı ile Dekanlığa başvurulur.

  Yayınlanacak Kitapların İncelenmesi

  MADDE 9- Bu Yönergede belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanmış, Yayın Öneri Formu (Ek-1) ve ilgili Bölümün Akademik Kurulu’nun olumlu kararı ile birlikte başvuruda bulunulan eserler, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın Komisyonu tarafından  incelenir.

   Tekrar Basım

  MADDE 10- Tekrar basım, değiştirme yapılmaksızın aynen (tıpkı) basım ve değiştirilmiş (güncellenmiş) basım olmak üzere iki şekilde olur. Tekrar basım için eserin baskısının tükenmiş olması gerekir. Baskısı yaklaşan eğitim-öğretim döneminde tükenme nedeniyle yeterli olmama gibi özel durumlarda eserin tekrar basımı için Dekanın gerekçeli ve yazılı müsaadesi gereklidir.

  1. Değiştirme yapılmaksızın aynen (tıpkı) basımı planlanan eserlerin tekrar basımı için yazar(lar) ve/veya editör(ler) tarafından Dekanlığa başvurulur. Yayın Komisyonu tarafından incelenir. Yayın Komisyonunun tekrar basım kararı Fakülte Yönetim Kurulu’nun kararı ile kesinleşir.
  2. Değiştirilerek (güncellenerek) basımı planlanan eserlerin basımı için yazar(lar) ve/veya editör(ler) tarafından Dekanlığa başvurulur. Yayın Komisyonu tarafından incelenir. Yayın Komisyonunun basım kararı Fakülte Yönetim Kurulu’nun kararı ile kesinleşir. Değiştirilerek (güncellenerek) basımı planlanan eserlerin basımında aşağıdaki koşullar aranır.
  1. Değiştirilerek (güncellenerek) basım için eserin önceki baskısı ile değiştirilmiş basımı istenen baskısı arasında en az 3 yıl süre geçmiş olması koşulu aranır.
  2. Yapılan değişiklik veya güncellemeler Dekanlığa başvuru sırasında ayrı bir dosya olarak “Değişiklik Bildirim Dosyası” olarak sunulur.
  3. Değişiklik veya güncelleme oranı, hacimsel olarak eserin önceki halinin; sayfa sayısı 250’den az olan eserlerde % 20’sinden az olamaz. Bu orana, 250-500 sayfalı eserlerde her 50 sayfa için % 1 ekleme, 500-750 sayfalı kitaplarda her 100 sayfa için % 1 ekleme, 750-1000 sayfalı kitaplarda her 150 sayfa için % 1 ekleme, 1000 sayfanın üzerindeki kitaplarda her 200 sayfa için %1 ekleme yapılır.
  4. Eserde yapılacak her türden çıkarma, değişiklik veya güncelleme olarak kabul edilmez. Bu türden çıkarma yapılan eserlerde çıkarılan kısımlar “c” bendindeki orana eklenerek değerlendirilir. Eserde hem çıkarma hem de ekleme yapılmışsa “b” bendindeki “Değişiklik Bildirim Dosyası”nda bu durum “Eklenen” ve Çıkarılan” kısımlar olarak sunulur.
  5. Yazar ekleme, çıkarma veya sıralama değiştirme vb değişiklikler var ise başvuru sırasında “Yazar Değişikliği Dosyası” ile birlikte gerekçeli olarak sunulmalıdır. Bu türden değişikliği, Yayın Komisyonu evrensel etik kurallar ve bu yönergenin “Beşinci Bölüm”ündeki etik kurallar çerçevesinde değerlendirerek kararını verir. Yayın Komisyonu gerekli gördüğü durumlarda tüm yazarların bu durumu kabul ettiğini gösterir bir yazı isteyebilir. Emekli ve hayatta olmayan yazar(lar)ın ismi çıkarılamaz/sırası değiştirilemez.

  Telif

   Madde 11- Basımı yapılan eserlere Yürürlükte olan Telif Hakları Kanunu kapsamında ödemeleri Ankara Üniversitesi Döner Sermaye Bütçesinden ödenir. Çeviri eserlerde veya kitapta kullanılan bilgi, belge, şekil, çizelge, resim vb telif hakkı almayı gerektiren işlemler ve buna ilişkin ödeme yazar(lar)a aittir. Yayınlatmak üzere başvuru yapan yazar(lar) bu yükümlülüğü kabul etmiş sayılırlar.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  Diğer Hükümler

  Sorumluluk

  MADDE 12-

  • Yayımlanacak eserlerin bilimsel ve dil bakımından sorumluluğu yazarlara aittir. Yazar(lar) bu hususu Ek-3’teki sözleşme ile üstlenmiş sayılırlar.
  • Eserlerin basıma hazır haldeki formatı ile başvuru yapılır ve basımına karar verilmiş eserlere her türden ekleme veya çıkarma yapılamaz.
  • Bu yönerge kurallarına uygun olarak hazırlanmayan ve Yayın Komisyonu’nun onayından geçmemiş eserler, yayınlanmaz.

  BEŞİNCİ BÖLÜM
  Etik Kurallar

  MADDE 13-  Hazırlanan eserde kaynak gösterme evrensel etik kurallara uygun olmalıdır.

  1. Yayının hazırlanmasında yararlanılan kaynaklar mutlaka ve açık şekilde hem metin, şekil ve çizelgelerde hem de kaynaklar listesinde usulüne uygun şekilde gösterilmelidir.
  2. Yararlanılan kaynaktaki bir ifade doğrudan (aynen) alınmış (aktarılmış) ise bu kısım tırnak içinde belirtilmeli ve kaynağın ve sahibinin adları ile ilgili sayfa ve sayfalar usulüne uygun kaynak gösterilerek belirtilmelidir.
  3. Yararlanılan kaynaktan yapılan alıntı 3 satır veya daha fazla ise ana metinden ayrı olacak şekilde daha sık satır aralığı ile yazılarak tırnak içinde gösterilmeksizin metne yazılmalıdır ve uygun şekilde kaynak gösterilmelidir.
  4. Kaynaktan yararlanma aynen değil de mealen, yani cümlelerin değiştirilmesi suretiyle yapılmış ise tırnak kullanmaksızın kaynak sahibi ve eserin adları ile ilgili sayfa ya da sayfalar usulüne uygun kaynak gösterilerek belirtilmelidir.
  5. Eserde kullanılan tüm şekil, çizelge vb görsellere mutlaka kaynak gösterilmelidir.

  MADDE 14- Bir yayının hazırlanması veya yayımlanması ile ilgili olarak aşağıdaki davranışlar “Etiğe Aykırı Davranış” olarak kabul edilir:

  1. a)     Uydurma: Bulunmayan veriler üretmek, bunları rapor etmek veya yayımlamak,
  2. b)    Çarpıtma: Değişik sonuç verebilecek şekilde deneyler, araştırma materyalleri, cihazlar, işlemler ve araştırma kayıtlarında değişiklik yapmak veya sonuçlarını değiştirmek,
  3. c)     Aşırma (intihal): Başkalarının fikirlerini, yöntemlerini, verilerini, yazılarını, çizelgelerini ve şekillerini sahiplerine yollama (atıf) yapmadan kullanmak,
  4. d)    Duplikasyon: Aynı eseri veya araştırma sonuçlarını, birden fazla dergiye yayım için göndermek veya yayımlamak,
  5. e)     Dilimleme: Bir eseri veya araştırmanın sonuçlarını, eserin ve araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırarak çok sayıda yayın yapmak,
  6. f)     Desteklemeyi Gizlemek: Desteklenerek yürütülen çalışmaların sonuçlarını içeren sunum ve yayınlarda destek veren kurum veya kuruluş desteğini belirtmemek,
  7. g)    Haksız Yazarlık veya Yazarlık Hakkı Gaspı: Araştırma ve makalede ortak araştırıcı ve yazarların yazılı görüş birliği olmadan, araştırmada ve makalede aktif katkısı bulunanların isimlerini çıkartmak veya yazarlıkla bağdaşmayacak katkı nedeniyle yeni yazar(lar) eklemek veya yazar sıralamasını değiştirmek,

  Madde 13- ve Madde 14-‘de belirtilen hususlara aykırı davranılması durumunda “Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri gereğince ilgili yazar(lar) hakkında soruşturma açılabilir.

   ALTINCI BÖLÜM
  Son Hükümler

  Hüküm Bulunmaması

  MADDE 15- Bu Yönergede hüküm bulunmayan durumlarda,  yönergenin daha iyi işleyişi  bakımından ve gerektiği durumlarda “Yayın Kurulu” tam yetkilidir ve kurulun aldığı kararlar uygulanır.

  Yürürlük

  MADDE 16- Bu Yönerge, 01.01.2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 17- Bu Yönerge hükümlerini, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı yürütür.

YAYIN NOKİTAP ADIFİYATIYAYIN TARİHİYAZARLARI
895Yemler Bilgisi Laboratuvar Kılavuzu (İlaveli 2. Baskı)41984Prof. Dr. Remzi Akyıldız
899Bitki Besleme (2. Baskı)51984Prof. Dr. Burhan Kacar
902Statik3.51984Prof. Dr. Ali Balaban
903Fermantasyon Mikrobiyolojisi Uygulama Kılavuzu2.51984Prof. Dr. M. Hilmi Pamir
904Tarımsal İnşaat (Temel İlke ve Kavramlar)2.51984Prof. Dr. Ali Balaban, Doç. Dr. Erdem Şen
905Bitkisel Su Ürünleri ve Üretim Tekniği41984Prof. Dr. Doğan Atay
907Tarım Hukuku61984Prof. Dr. Suat Aksoy
911Kültürteknik61984Prof. Dr. Necmi Sönmez, Prof. Dr. Ali Balaban, Prof. Dr. Erkan Benli
922Toprak Mekaniği ve Teknolojisi7.51985Prof. Dr. Nuri Munsuz
928Toprak Amenajmanı81985Prof. Dr. Akgün Aydeniz
936Fermantasyon Mikrobiyolojisi51985Prof. Dr. M. Hilmi Pamir
942Hayvan Besleme Laboratuvar Teknikleri41985Prof. Dr. Şahibe Çalışkaner
958Süt ve Mamulleri Mikrobiyolojisi ve Hijyeni Uygulama Kılavuzu (2. Baskı)2.51985Prof. Dr. Ömer Köşker, Doç. Dr. Nezihe Tunail
962Taşıma-İletim Tekniği2.51985Prof. Dr. B. Galip Tunalıgil, Yrd. Doç. Dr. Bülent Eker
963Gıda İşleme Mühendisliği-II2.51986Doç. Dr. Ömer Lütfü Gürses
977Malt, Bira ve Şerbetçiotu Analizleri Yardımcı Ders ve Uygulama Kitabı51986Prof. Dr. İsmet Türker
1035İçsu Balıkları ve Üretim Tekniği81987Prof. Dr. Doğan Atay
1037Tarla Bitkileri (Özel) Uygulama Kılavuzu41988Doç. Dr. H. Hüseyin Geçit, Yrd. Doç. Dr. C. Yaşar Çiftçi, Arş. Gör. Saime Ünver
1106Hidrolik (3. Baskı)51989Prof. Dr. Mustafa Ayyıldız
1175Tarımsal Pazarlama (Pazarlama İlkeleri)51990Prof. Dr. Turan Güneş
1185Köy El Sanatları31990Doç. Dr. Mustafa Arlı
1233Toprak Amenajmanı’nda Düğümler-Çözümleri21991Prof. Dr. Akgün Aydeniz, Arş. Gör. Ali İnal
1259Köpek Beslemenin Bilimsel Esasları ve Pratik Öneriler 21992Prof. Dr. Şahibe Çalışkaner
1260Yakıtlar ve Yanma21992Prof. Dr. Süleyman Kadayıfçılar, Yrd. Doç. Dr. Ali İhsan Acar
1297Traktör Arabalarının Tasarım Esasları2.51993Prof. Dr. Süleyman Kadayıfçılar
1303Termik Motorlar Uygulama Örnekleri (4. Baskı)21993Prof. Dr. Süleyman Kadayıfçılar, Prof. Dr. Ahmet Saral
1325Meteoroloji I41994Prof. Dr. Turhan Aküzüm, Doç. Dr. A. Zeki Erözel, Doç. Dr. A. Nejat Evsahibioğlu, Doç. Dr. Süleyman Kodal, Doç. Dr. Ali Tokgöz, Doç. Dr. Fazlı Öztürk, Doç. Dr. Mevlüt Beyribey, Yrd. Doç. Dr. Fatih Selenay, Yrd. Doç. Dr. Engin Yurtseven
1326Maki Bitkileri41993Yrd. Doç. Dr. Oğuz Yılmaz
1339Mühendislik Matematiği21994Doç. Dr. A. Nejat Evsahibioğlu
1343Gübreler ve Gübreleme Uygulama Kılavuzu21994Prof. Dr. Sevim Zabunoğlu, Arş. Gör. Şeniz Önertoy
1389Su Kalitesi7.51995Prof. Dr. Nuri Munsuz, Prof. Dr. İlhami Ünver
1396Teknik Resim I (Gözden geçirilmiş 3. Baskı)41995Cevat Akcan
1402Kültürtekniğe Giriş (Genişletilmiş 2. Baskı)7.51995Editör; Prof. Dr. Ali Balaban
1416İçsel Tarım Mekanizasyonu (III. Baskı)51995Prof. Dr. Güngör Yavuzcan
1419Yemeklik Dane Baklagiller Uygulama Örnekleri (Gözden geçirilmiş II. Baskı)2.51995Prof. Dr. H. Hüseyin Geçit
1421Toprak İşleme Aletlerine İlişkin Hesaplama Yöntemleri2.51995Prof. Dr. M. Arif Erol, Arş. Gör. H. Güçlü Yavuzcan
1422Mikolojik Terimler31995Prof. Dr. Gürsel Erdiller
1423Konukçu-Patojen İlişkilerinde Araştırma Yöntemleri11995Prof. Dr. Gürsel Erdiller
1424Bitki Viruslarının Saflaştırılma Metodları21995Prof. Dr. Gürsel Erdiller
1425Bitki Fizyolojisi Uygulama Kılavuzu (II. Baskı)31995Prof. Dr. Burhan Kacar
1431Araştırma ve Deneme Metodları Uygulama Kılavuzu (II. Baskı)2.51996Prof. Dr. Fikret Gürbüz, Yrd. Doç. Dr. E. Başpınar, Dr. Zahide Kocabaş
1436Termik Motorlar (III. Baskı)81996Prof. Dr. Ahmet Saral
1440Ev İdaresi II (II. Baskı)31996Prof. Dr. Emine Gönen, Prof. Dr. Meltem Bayraktar
1441İş ve İşgücü Planlaması (II. Baskı)31996Prof. Dr. Emine Gönen
1442Tarımsal Mekanizasyonda Sistem Analizi (II. Baskı)2.51996Prof. Dr. B. Galip Tunalıgil, Prof. Dr. Bülent Eker
1472Toprak Genesisi ve Sınıflandırma81996Prof. Dr. Özcan Tanju
1474Tarımsal Ekoloji Terim ve Tanımlar Sözlüğü (Genişletilmiş II. Baskı)42000Prof. Dr. Didar Eser, Prof. Dr. H. Hüseyin Geçit, Doç. Dr. H. Yavuz Emeklier
1478Kabuklu Su Ürünleri ve Üretim Tekniği81997Prof. Dr. Doğan Atay
1483Meliorasyon Makinaları Uygulama Örnekleri31997Prof. Dr. Süleyman Kadayıfçılar
1496Kuruluşunun 75. Yılında Yüksek Ziraat Enstitüsü (1933-1948)13.52008Prof. Dr. Cemalettin Yaşar Çiftci
1497Ankara Üniversitesi Adana Ziraat Fakültesi'nin (Ç. Ü. Ziraat Fakültesi Kuruluş Aşamaları)5.52008Prof. Dr. İ. Akif Kansu
1498Türkiye'de Bulunan Devlet ve Vakıf Üniversiteleri42009Prof. Dr. Cemalettin Yaşar Çiftci
1499Yüksek Ziraat Enstitüsü'nde Yapılan Doktora ve Doçentlik Çalışmaları ile Özetleri(30 Ekim 1933 - 30 Haziran 1948)13.52009Prof. Dr. Cemalettin Yaşar Çiftci, Hasan Çiftci
1500Balıkçılık Amenajmanı51998Prof. Dr. Doğan Atay, Arş. Gör Ferit Rad
1505Türkiye Suları101999Prof. Dr. Nuri Munsuz, Prof. Dr. İlhami Ünver, Doç. Dr. Gökhan Çaycı
1506Yonca(Medicago L.) Türlerini Tanıma Kılavuzu41999Prof. Dr. Ahmet Eraç, Prof. Dr. İhsan Özkaynak
1517Aile Ekonomisi32001Prof. Dr. Emine Gönen, Prof. Dr. Özlen Özgen
1533Bilgisayar Uygulamaları7.52003Doç. Dr. Ferit Kemal Sönmez, Doç. Dr. Ahmet Öztürk, Dr. Halit Apaydın
1546Süt Teknolojisi (3. Baskı)7.52005Prof. Dr. Atila Yetişemeyen
1550Termik Motorlar (Yenilenmiş 4. Baskı)82006Prof. Dr. Ahmet Saral, Prof. Dr. Ayten Onurbaş Avcıoğlu
1552Su Çıkartma Makinaları82007Prof. Dr. Rahmi Keskin, Prof. Dr. Metin Güner
1560Süt Teknolojisi(3. Baskı)122013Editör; Prof. Dr. Atila Yetişemiyen, Haz.; Prof. Dr. Emel Sezgin, Prof. Dr. Metin Atamer, Prof. Dr. Celalettin Koçak, Prof. Dr. Atila Yetişemiyen, Prof. Dr. Asuman Gürsel, Yrd. Doç. Dr. Ayşe Gürsoy
1561Maliye (Genişletilmiş 3. Baskı)6.52008Prof. Dr. Selahattin Eraktan
1562Kırsal Altyapı7.52008Prof. Dr. İrfan Girgin
1563Sustainable Site Design Approaches, Case Study the Kingdom of Jordan PSD Complex = Sürdürülebilir Peyzaj Tasarım Yaklaşımları, Örnek Çalışma: Ürdün Kraliyet Emniyet Genel Müdürlüğü202008Editors: Prof. Dr. Metin Başal, Dr. Aydın Özdemir, Project Group: Prof. Dr. Metin Başal, Prof. Dr. Oğuz Yılmaz, Dr. Aydın Özdemir, Ress. Asst. Ahmet Benliay, Ress. Asst. Volkan Müftüoğlu
1566Mühendislik Mekaniği (Statik) (II. Baskı)202016Prof. Dr. Metin Olgun
1567Tahıllar ve Yemeklik Baklagiller Uygulama Kılavuzu52008Prof. Dr. H. Hüseyin Geçit, Prof. Dr. Cemalettin Y. Çiftci, Prof. Dr. Saime Ünver İkincikarakaya, Yrd. Doç. Dr. Muharrem Kaya
1568Populasyon Dinamiği152008Yrd. Doç. Dr. A. Şeref Korkmaz
1570Makroekonomi52009Prof. Dr. Selahattin Nuri Eraktan
1571Peyzaj Yapıları8.52009Doç. Dr. Elmas Erdoğan, Dr. Lerzan Erdinç
1576Sitogenetikte Araştırma Yöntemleri ve Gözlemleri7.52013Prof. Dr. Şahabettin Elçi, Prof. Dr. Cengiz Sancak
1577Tarımsal Yapılar (İkinci Baskı)252016Prof. Dr. Metin Olgun
1581Bitki Besleme ve Gübreleme (6. Baskı)122013Prof. Dr. Aydın Güneş, Prof. Dr. Mehmet Alpaslan, Prof. Dr. Ali İnal
1582Bitki Islahı (5. Baskı)7.52013Prof. Dr. Sezen Şehirali, Prof. Dr. A. Murat Özgen
1583Keyf Bitkileri-II Anason, Şerbetçiotu, Çay8.52010Prof. Dr. Bilal Gürbüz
1584Ekoloji (Düzeltilmiş 2. Baskı)32010Prof. Dr. Didar Eser, Prof. Dr. Hasan Hüseyin Geçit
1585Sulama Makinaları Yardımcı Ders Kitabı8.52011Prof. Dr. Metin Güner
1586Balık Üretim Tesisleri ve Planlaması (4. Baskı)192011Prof. Dr. Doğan Atay, Doç. Dr. A. Şeref Korkmaz
1587Hasat Harman Makinaları272011Prof. Dr. Metin Güner, Prof. Dr. Rahmi Keskin
1588Tarla Bitkileri(Düzeltilmiş İkinci Baskı)72011Prof. Dr. H. Hüseyin Geçit, Prof. Dr. Cemalettin Y. Çiftci, Prof. Dr. H. Yavuz Emeklier, Prof. Dr. Saime İkincikarakaya, Prof. Dr. M. Sait Adak, Prof. Dr. Özer Kolsarıcı, Prof. Dr. Hayrettin Ekiz, Prof. Dr. Suzan Altınok, Prof. Dr. Cengiz Sancak, Prof. Dr. Cafer Sırrı Sevimay, Prof. Dr. Hayrettin Kendir
1589Sıcak İklim Tahılları62012Prof. Dr. Hasan Yavuz Emeklier
Staj Uygulama Defteri152011Prof. Dr. Şahabettin Elçi
1590Drenaj Sistemlerinin Tasarımı202016Prof. Dr. Yetkin Güngör, Prof. Dr. A. Zeki Erözel, Prof. Dr. Ahmet Öztürk
1591Balık Üretiminde Su Kalitesi6.52012Prof. Dr. Serap Pulatsü, Yrd. Doç. Dr. Akasya Topçu
1592Sulama (5. Baskı)82012Prof. Dr. Yetkin Güngör, Prof. Dr. A. Zeki Erözel, Prof. Dr. Osman Yıldırım
1594Sulama Sistemlerinin Tasarımı (4. Baskı)7.52013Prof. Dr. Osman Yıldırım
1596Zemin Mekaniği (II. Baskı)122013Prof. Dr. Cengiz Okman
1597Hidroloji (3. Baskı)112012Prof. Dr. Cengiz Okman
1598Sulama Makinaları (3. Baskı)132012Prof. Dr. Metin Güner, Prof. Dr. Rahmi Keskin
1599Hayvan Islahı (V. Baskı)82012Prof. Dr. Orhan Düzgüneş, Prof. Dr. Ayhan Eliçin, Prof. Dr. Numan Akman
1600Koyulaştırılmış ve Kurutulmuş Süt Ürünleri Teknolojisi (III. Baskı)72012Prof. Dr. Atila Yetişemiyen
1601İçme Sütü Teknolojisi92012Prof. Dr. Asuman Gürsel
1602Süt Esaslı Ürünler Teknolojisi (3.Baskı)92012Prof. Dr. Asuman Gürsel
1603Motorlar ve Traktörler (Düzeltilmiş II. Baskı)92012Prof. Dr. Ahmet Saral, Prof. Dr. Ayten Onurbaş Avcıoğlu
1605Bitkisel Gen Kaynakları (Değiştirilmiş 2. Baskı)92012Prof. Dr. Sezen Şehirali, Prof. Dr. A. Murat Özgen
1606Temel Biyometri102013Prof. Dr. Zahide Kocabaş, Prof. Dr. M. Muhip Özkan, Prof. Dr. Ensar Başpınar
1608Akışkanlar Mekaniği (Gözden geçirilmiş 4. Baskı)92013Prof. Dr. Metin Güner, Prof. Dr. Rahmi Keskin
1609İç Mekan Bitkileri ve Tasarımı142013Prof. Dr. M. Ertuğrul Yazgan, Doç. Dr. Aysel Uslu, Doç. Dr. Murat Özyavuz
1610Mimarlık Bilgisi12.52013Prof. Dr. Elmas Erdoğan
1611Topraksu Yapılarının Tasarımı122013Prof. Dr. Turhan Aküzüm, Prof. Dr. Fazlı Öztürk
1612Tarımsal İnşaat152013Prof. Dr. Metin Olgun
1613Süt Endüstrisinde Sanitasyon7.52013Prof. Dr. Metin Atamer
1614Deneme Tekniği (III. Baskı)252013Prof. Dr. Mehmet Alpaslan, Prof. Dr. Aydın Güneş, Prof. Dr. Ali İnal
1615Fitopatolojik Terimler Sözlüğü52014Prof. Dr. Y. Zekai Katırcıoğlu, Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Aktaş
1616Keyf Bitkileri102014Prof. Dr. Celal Er, Prof. Dr. Mustafa Yıldız
1617Su Kirlenmesi ve Kontrolü (Genişletilmiş İkinci Baskı)502014Prof. Dr. Serap Pulatsü, Doç. Dr. Akasya Topçu, Prof. Dr. Doğan Atay
1618Toprak İşleme Alet ve Makinaları302015Prof. Dr. İlknur Dursun
1619Mikrobiyoloji162015Editör; Prof. Dr. Asuman Gürsel, Haz.; Prof. Dr. Asuman Gürsel, Prof. Dr. Metin Atamer, Prof. Dr. Celalettin Koçak, Doç. Dr. Ayşe Gürsoy, Prof. Dr. Atila Yetişemiyen
1620Açıklamalı Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Rehberi152015Prof. Dr. Neşet Arslan, Prof. Dr. Bilal Gürbüz, Prof. Dr. Ahmet Gümüşçü
1621Peyniraltı Suyu Teknolojisi172015Prof. Dr. Asuman Gürsel
1622Temel Tasarım122015Prof. Dr. Elmas Erdoğan, Yrd. Doç. Dr. Filiz Çelik
1623Tarım Tarihi ve Deontolojisi152015Prof. Dr. Ahmet Özçelik
1624Hayvancılıkta Mekanizasyon (Genişletilmiş 3. Baskı)292015Prof. Dr. Musa Ayık, Prof. Dr. İbrahim Çilingir, Prof. Dr. Ayten Onurbaş Avcıoğlu
1625Peynir Teknolojisi202015Prof. Dr. Celalettin Koçak
1626Bitki Mikolojisi322015Prof. Dr. Y. Zekai Katırcıoğlu, Prof. Dr. Salih Maden
1627Peyzaj Mimarlığında Mühendislik Uygulamaları 1 Uygulama Kılavuzu302015Doç. Dr. Aydın Özdemir
1628Ekim, Bakım ve Gübreleme Makinaları(Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş II.Baskı)302015Prof. Dr. İlknur Dursun, Prof. Dr. Mehmet Arif Erol
1630Genel Bahçe Bitkileri (Güncelleştirilmiş 7. Baskı)27.502015Prof.Dr. Y. Sabit Ağaoğlu, Prof.Dr. Hasan Çelik, Prof.Dr. Menşure Çelik, Prof.Dr. Yılmaz Fidan, Prof.Dr. Yılmaz Gülşen, Prof.Dr. Atilla Günay, Prof.Dr. Nilgün Halloran, Prof.Dr. İlhami Köksal, Prof.Dr. Ruhsar Yanmaz
1631Genel Entomoloji252016Prof.Dr.İ. Akif KANSU
1632Böcek Çevrebilimi (Böcek Ökolojisi)302016Prof.Dr.İ. Akif KANSU
1633Ekonomi (4.Baskı)202015Prof.Dr. Selahattin Eraktan
1637Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Teknolojileri322016Prof.Dr. Ayten Onurbaş Avcıoğlu, Yrd.Doç.Dr. Mehmet Ali Dayıoğlu
1638Deniz Balıkları ve Üretim Tekniği452016Prof.Dr. Doğan Atay, Yrd.Doç.Dr. Süleyman Bekcan
1639Su Ürünleri Bilgisi182016Prof.Dr. Hijran Yavuzcan Yıldız, Prof.Dr. Doğan Atay
1640Serin İklim Tahılları402016Prof.Dr. Hasan Hüseyin Geçit
1641Ekonometri252016Prof.Dr. Ahmet Özçelik,Doç.Dr. Mehmet Arif Şahinli