ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ 

STAJ YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ VE KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

MADDE 1 – Bu Yönerge, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencilerinin yapmakla yükümlü olduğu staj çalışmaları ile ilgili usul ve esasları kapsar.

MADDE 2 – Bu yönerge, 25.10.2018 tarih ve 30576 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 4. Maddesinin s bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 ‒ Bu Yönergede geçen;

a) Bölüm: Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Peyzaj Mimarlığı, Su Ürünleri Mühendisliği, Programme of Fisheries and Aquaculture, Süt Teknolojisi, Tarım Ekonomisi, Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Zootekni Bölümlerini.

b) Bölüm Başkanı: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bölüm Başkanlarını,

c) Bölüm Staj Komisyonu (BSK) :Stajla ilgili işlemlerin planlanması için her bir bölümde oluşturulan komisyonu,

d) Bölüm Staj Komisyonu Başkanı: İlgili bölümün Bölüm Başkanını e) Dekan: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanını,

f) Dekanlık: Ziraat Fakültesi Dekanlığını,

g) Fakülte: Ziraat Fakültesini,

h) Fakülte Kurulu: Ziraat Fakültesi Fakülte Kurulunu,

i)Fakülte Staj Komisyonu: Fakülte genelinde staj faaliyetlerinin organizasyonu ve koordinasyonundan sorumlu Eğitim-Öğretim komisyonu,

j) Fakülte Staj Komisyonu Başkanı: Dekan tarafından görevlendirilen, eğitim‐ öğretim ile staj iş ve işlemlerinden sorumlu Dekan Yardımcısını,

k) Kurum/Kuruluş: Staj yapılacak kamu ya da özel kurumu/kuruluşu,

l) Öğrenci İşleri Birimi: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğrenci İşleri Birimini,

m) SGK: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

n) Staj Değerlendirme Komisyonu/Komisyonları: Staj defterlerini değerlendirmek üzere her dönem ilgili bölüm başkanının görevlendirdiği en az 3 bölüm öğretim elemanından oluşan staj değerlendirme komisyonunu/komisyonlarını,

o) Yaz Dönemi: Bahar dönemi dönem sonu sınavlarının bittiği tarihte başlayan ve güz dönemi derslerinin başladığı tarihte sona eren dönemi,

p) Yönetim Kurulu: Ziraat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulunu ifade eder.

r) Staj: Öğrencilerin meslek bilgisini daha da artırmak, becerisini daha da geliştirmek için Fakültenin araştırma ve uygulama çiftliklerinde ve eğitim gördüğü alanla ilgili kurum/kuruluşlarda çalışarak geçirdiği uygulamalı öğrenme dönemi.

s) Stajyer: Staj yapan öğrenci

t) Staj sınavı: Stajyerin stajda edindiği bilgilerin yeterliliğini değerlendirmek için yapılan sınav.


İKİNCİ BÖLÜM
STAJIN AMACI, STAJ KOMİSYONLARI, STAJ AMİRİ, STAJ İLE İLGİLİ BELGELER, STAJ BAŞVURUSU, STAJ YERLERİ

MADDE 4 – Stajın amacı, Ziraat Fakültesi öğrencilerinin konuları ile ilgili bir işletme ya da işyerinde bilfiil çalışarak, pratik bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamaktır.

MADDE 5 – Her bölümde öğrencilerin staj çalışmaları Bölüm Staj Komisyonu (BSK) tarafından yürütülür. BSK, biri Bölüm Başkanı olmak üzere en az üç öğretim elemanından oluşur ve Bölüm Başkanı’nın önerisi üzerine Bölüm Akademik Kurulu tarafından seçilir.
Ayrıca bölümlerin staj uygulamalarının paralelliği ve koordinasyonu için Fakülte Staj Komisyonu (FSK) oluşturulur. FSK, Dekan tarafından görevlendirilecek bir Dekan Yardımcısı başkanlığında; BSK temsilcilerinden oluşur.

“Fakülte Staj Komisyonu” nun başlıca görevleri şunlardır:

 • Stajların bu yönergeye uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
 • Staj uygulaması ile ilgili diğer kuralları belirlemek,
 • Staj için gerekli belgelerin hazırlanmasını ve basılmasını sağlamak,
 • Staj ile ilgili sorunlara çözüm bulmak.

“Bölüm Staj Komisyonu” nun başlıca görevleri şunlardır:

 • Staj çalışması ile ilgili ön hazırlıkları yapmak,
 • Staj konusunun ve işyerinin eğitim programına uygunluğunu doğrulamak,
 • Staj yeri sağlanmasına yardımcı olmak, sağlanan staj yerlerini öğrencilere duyurmak,
 • Yapılan başvuruları değerlendirerek öğrencilerin staj yerlerine dağılım listesini belirlemek,
 • Dağılım listesini Bölüm Başkanlığı’na bildirerek öğrencilere duyurulmasını ve üniversite kayıtlarına geçmesini sağlamak,
 • Gerekli durumlarda öğrencileri staj yerlerinde denetlemek,
 • Öğrencilerin belgelerini incelemek ve sözlü sınav yapmak

MADDE 6- Staj yapılan kuruluşun yöneticisi ya da onun görevlendireceği yetkili Staj Amiridir. Öğrencilerin Fakülte çiftliklerinde ve araştırma uygulama istasyonlarında yapacakları stajlarda staj amiri görevli Öğretim Üyeleridir. Görevli Öğretim Üyesinin bulunmadığı sürelerde staj amiri Çiftlik Müdürüdür. Staj Amiri, öğrencilerin çalışmalarını planlamak, yürütmek ve denetlemekle yükümlüdür. İşyerinin özelliğine göre öğrenciler her serviste olanaklar ölçüsünde bölümleriyle ilgili işlerde çalıştırılırlar.

MADDE 7 –Öğrenciler, staj süresince aşağıdaki belgeleri hazırlamak ve tamamlamakla yükümlüdürler.

7.1.Staj Bilgi Formu: Öğrenci tarafından stajın başlama ve bitiş tarihleri ile staj isteğini belirten ve staj yapmak istediği kurum/kuruluş/işletme’ye verilen staj başvuru dilekçesidir. (EK 1)

7.2. Stajyer Değerlendirme Formu: İşyeri staj sorumlusu tarafından doldurulan, staj süresince yapılan çalışmaları belirli ölçütlere göre değerlendiren ve öğrencinin başarılı olup olmadığını belirten basılı belgedir. Bu belgenin ders kayıtlarından önce staj sorumlusu tarafından Bölüm Başkanlığı’na doğrudan gönderilmesi veya öğrenci tarafından kapalı zarf içerisinde ulaştırılması gerekir. (EK 2)

7.3.Staj Defteri: Her öğrenci staj çalışmaları süresince doldurduğu defteri Bölüm Başkanlığı’na ders kayıtlarından önce teslim etmek zorundadır.

MADDE 8 – Staj yapması uygun olan öğrenciler; staj başvuru formu, işyeri tarafından verilen kabul belgesi ve nüfus cüzdanının fotokopisini iki nüsha olarak bahar yarıyılı dersleri sona ermeden ve staj başlangıç tarihinden en geç 20 gün önce BSK’na teslim eder ve BSK tarafından oluşturulan listeler Bölüm Başkanlığı yazısı ile Fakülte Dekanlığı’na iletilir. Öğrenci Staj Defterini öğrenci işleri bürosundan teslim alır.

MADDE 9 – Bölümler, öğrencilerin istenilen nitelikte staj yeri bulabilmelerini kolaylaştırmak için, iş yerleri ile gerekli her türlü temas ve girişimde bulunurlar, ancak uygun staj yerlerinin bulunma sorumluluğu öncelikle öğrenciye aittir. Öğrenciler, BSK tarafından uygun görülen yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektöre ait işletmelerde staj yapabilirler. Öğrenci kendi bulduğu işletmede staja başlamadan önce BSK’nun onayını almak zorundadır. Hiçbir öğrenci kendi girişimiyle bulduğu işletmede BSK’nun onayı olmadan staj yapamaz.

Öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primleri Rektörlüğe ulaşan belgeler doğrultusunda staj başlangıç-bitiş süreleri gözönüne alınarak Ankara Üniversitesi tarafından ödenir. Bu nedenle primler ödendikten sonra ve/veya staja başladıktan sonra, FSK’nun ve BSK’nun bilgisi ve onayı alınmaksızın staj yeri ve süresinde değişiklik yapılamaz.

İşletmelerde grev ve lokavt uygulaması, deprem, yangın ve sel gibi doğal afet olması durumunda öğrenciler stajlarını FSK’nun ve BSK’nun bilgisi ve onayı ile başka işletmelerde sürdürebilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

STAJIN BAŞLAMASI, SÜRESİ VE DEVAM ZORUNLULUĞU

MADDE 10 – Öğrenciler, 2.sınıf stajlarını (4. yarıyıldan sonraki 15 iş günü stajlarını), Fakülte araştırma-uygulama çiftlik, istasyon veya işletmelerinde; 3. Sınıf stajlarını (6. yarıyıldan sonraki 25 iş günü stajlarını) ise Bölümleri ve Dekanlıkça uygun görülen kurum ve kuruluşlarda veya bölümlerinde yaparlar.

MADDE 11 – Öğrenciler, staj yaptıkları kuruluşun yönetmeliklerine, kuruluşların iş düzenine, disiplin ve iş güvenliği ile ilgili kurallara uymak ve çevreye iyi örnek olmak zorundadırlar. Staj amirlerinin yönlendirmeleriyle sağlık ve güvenliklerini sağlayacak şekilde koşullara uygun kıyafet giymek zorundadırlar. Stajyerler, kuruluşun iç işlerine ve düzenine karışamaz, işlerin aksamasına yol açacak girişimlerde bulunamazlar. Verilen görevleri yapmayan, kurallara uymayan öğrencilerin durumu, staj amiri veya kuruluşun yöneticisi tarafından öğrenci hakkında disiplin soruşturması açılması için Dekanlığa yazı ile bildirilir. Disipline aykırı hareketlerinden dolayı, kurum tarafından stajlarına son verilen veya stajlarını tamamlamış olmalarına karşın işyerinden “yetersiz/başarısız” sicil alan öğrencilerin stajları geçersiz sayılır. Stajerler, staj yaptıkları yerle ilgili gizli bilgileri açıklayamazlar

MADDE 12- Öğrenciler çalıştıkları işyerinin olanakları oranında kuruluştaki sosyal hizmetlerden paralı ya da parasız olarak yararlanabilirler. Ancak, yasal bir hakka ya da toplu sözleşmeye dayanarak kuruluştaki işçilere yapılmakta olan ayni veya nakdi yardımlardan yararlanamazlar.

MADDE 13- Öğrenciler staj defteri tutmakla yükümlüdürler. Çalıştıkları konuları ve uygulamaları bu deftere işlerler. Bu defterler kuruluşlarda Staj Amiri tarafından haftada en az bir kere incelenerek onaylanır.

MADDE 14- Stajı yaptıran kuruluşlardaki staj amirleri stajını tamamlayan öğrencinin staj defterini inceleyerek onaylı staj belgeleri ile birlikte Dekanlığa gönderirler.

MADDE 15 – Öğrenciler staja ancak dördüncü yarıyılın sonundan itibaren başlayabilir. Staj, esas olarak eğitim öğretimin yapılmadığı yaz aylarında yapılır. Ön lisans diploması alarak fakülteden ayrılmak isteyen öğrenciler 2.sınıf stajlarını (4. yarıyıldan sonraki 15 iş günü stajlarını) yapmakla yükümlüdürler.

MADDE 16 – Staj yükümlülüğü bulunan öğrenci staj işlemlerini tamamlamadığı sürece mezun olamaz. Staja devam zorunlu olup, stajlar belirlenen sürede kesintisiz olarak tamamlanır.

MADDE 17- Kabul edilebilir mazeretini belgeleyen öğrenciye kurum yetkilisi/staj amiri en çok 2 gün izin verebilir. Bu süreyi aştığı takdirde stajı geçersiz sayılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

STAJ UYGULAMASI VE SİGORTA İŞLEMLERİ

MADDE 18 – Öğrencinin staj yapacağı kurum/kuruluşlara stajyer değerlendirme formu kapalı zarf içinde öğrenciye verilir veya iadeli taahhütlü olarak gönderilir. Staj sonunda, stajyer değerlendirme formu yetkilinin onayı da olmak kaydı ile işyeri tarafından öğrencinin kayıtlı bulunduğu Bölümün Başkanlığı’na taahhütlü olarak gönderilir.

3.sınıf stajının, yurtiçi kurumlarda yapılması tercih edilir. Ancak staj ilkelerine uygun olmak kaydı ile yurtdışı işletme/kurumlarda da staj yapılabilir. Stajlarının herhangi birini yurtdışında yapmak isteyen öğrenciler, IAESTE (International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) veya Erasmus Plus programına başvurur. IAESTE için öğrenciler, Üniversite IAESTE temsilcisince açıklanan prosedüre göre başvuru yapar ve staj Fakülte Yönetim Kurulu’nun kararları çerçevesinde uygulanır. Öğrencinin stajının kabulü, staj defteri ve IAESTE tarafından gönderilen staj belgesi incelenerek BSK’nunca yapılır.
Yurt dışında staj yapmak isteyen öğrenciler, 3.sınıf stajlarını ERASMUS PLUS programı kapsamında gerçekleştirebilecekleri gibi BSK’nun yazılı onayı ile kendi girişimleri sonucu buldukları yerlerde de staj yapabilirler. Erasmus Plus programı kapsamında staj yapmak isteyen öğrenciler, açıklanan prosedüre göre başvuru yapar ve başvurusu Fakülte Yönetim Kurulu’nun kararı ile kabul edilir. Öğrencinin yurt dışı stajının kabulü, staj defteri ve öğrencinin yabancı ülkeden getireceği staj belgesi ilgili bölüm tarafından incelenerek BSK’nun ile Fakülte Dekanlığının onayı ile kabul edilir. Yabancı uyruklu öğrenciler stajlardan sadece birini kendi ülkelerinde yapabilirler.

MADDE 19- 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 5. maddesi b bendi uyarınca “yüksek öğrenimleri sırasında zorunlu staja tabi tutulacak öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası” uygulanır ve aynı yasanın 87. maddesinin birinci fıkrası (e) bendi uyarınca öğrencilerin staj süresince iş kazası ve meslek hastalığı sigortası Ankara Üniversitesi tarafından ödenmektedir.

Öğrenciler, staja başlamadan önce SGK primlerinin yatırıldığını takip etmek zorundadır. Primler yatırılmadan staja başlanmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

STAJIN İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

MADDE 20- BSK gerekli görüldüğü durumlarda stajın amacına ve kurallarına uygun yürütülmesini doğrudan izleyebilir veya işyeri ile iletişime geçerek bilgi alabilir.

MADDE 21– Stajın bitiminden sonra öğrenci; staj defterini ders kayıtlarından önce BSK’na teslim eder.

Staj AKTS’li olup, stajlarını tamamlayan öğrencilerin staj değerlendirmesi BSK tarafından ders kayıtları başlamadan tamamlanır. Her bir Bölüm müfredatta yer alan dönemde, öğrencilerin stajlarını Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Yönetmeliği kapsamında değerlendirir.

Yapılan stajları değerlendirmek için Bölüm Başkanlıklarınca 3 asıl ve 1 yedek üyeden oluşan bir komisyon oluşturulur. Komisyon, Ders kayıtlarından önce stajını tamamlayan öğrencilerin staj defterini de dikkate alarak mülakat sınavı ile değerlendirir. Değerlendirme Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 35. maddesi kapsamında yapılarak Bölüm Başkanları tarafından Öğrenci İşleri Bilgi Sistemine İşlenir. Değerlendirmede yeterli görülmeyen öğrencilerin stajlarını yinelemesi zorunludur.

Stajını yapmayan veya başarı ile tamamlamayan öğrencilere lisans mezuniyetleriyle ilgili belge verilmez. Bu öğrencilere öğrenimlerini tamamlamaları için Ankara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne göre işlem yapılır.

ALTINCI BÖLÜM

STAJ MUAFİYETİ

MADDE 22- Çift anadal yapan öğrencilerin ikinci anadal programındaki stajları bu bölümün staj komisyonu tarafından değerlendirilir. Çift anadal yapan Fakültemiz öğrencileri, ikinci anadal programındaki 2.sınıf stajından muaftırlar. Fakültemiz dışı programlardan gelen çift anadal öğrencilerinin ise Fakültemiz 2.sınıf ve 3.sınıf (4. ve 6. yarıyıl sonunda uygulanan) stajlarını yapmaları zorunludur.

YEDİNCİ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN İLKE

MADDE 23- Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 08/03/2018 tarihli ve 3/1 sayılı Fakülte Kurulunda kabul edilen “Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğrenci Staj İlkeleri” yürürlükten kaldırılmıştır.

YÜRÜRLÜK

MADDE 24- Bu Yönerge, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fakülte Kurulu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

EK 1.STAJ BİLGİ FORMU

EK 2.STAJYER DEĞERLENDİRME FORMU

(2. Sınıf Stajyer Değerlendirme Formu) 

(3. Sınıf Stajyer Değerlendirme Formu)