Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Sınav Uygulama İlkeleri

1)     Ankara Üniversitesi önlisans ve lisans eğitim-öğretim yönetmeliğine göre sınavlar; ara sınavı, yarıyıl sonu, bütünleme sınavı, ek sınav, uygulama sınavı, staj sonu sınavı, mazeret sınavı ve muafiyet sınavı olmak üzere sekiz türdür. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilmektedir. Bu sınavların yapılacağı yer ve tarihler, bölümlerin istekleri doğrultusunda dekanlık sınav programı hazırlama komisyonu tarafından belirlenir ve sınavlardan en az on gün önce ilan edilir. İlan edilen sınav programında Fakülte Yönetim Kurulu onayı olmaksızın değişiklik yapılmaz. Öğrenciler, ilan edilen gün, saat ve yerde sınava girmek, kimlik belgeleri ile istenecek diğer belgeleri yanlarında bulundurmak ve ibraz etmek zorundadırlar.

(2) Her ders için her yarıyılda en az bir ara sınav yapılmak koşuluyla ara sınavların sayı, kapsam, biçim ve değerlendirme özellikleri ilgili kurul kararı ile belirlenir ve bölümlerin kendi eğitim programları, ders içerik ve nitelikleri kapsamında öğretim üyeleri ile yardımcı öğretim elemanları tarafından daha önceden belirlenen ve ilan edilen tarihlerde ilgili dershane ve/veya mekanlarda gerçekleştirilir.

(3) Bir dersin yarıyıl sonu sınavı o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda ilgili kurul tarafından ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır. Bir dersin kuramsal ve uygulamalı kısımlarının birlikte veya ayrı sınavlar halinde yapılarak değerlendirilmesine ilgili bölüm ve öğretim üyesi karar verir.

(4) Sınavların uygulanması

(a)     Öğrenciler, sınava girebilmek için kendilerinden istenen belgeleri yanlarında bulundurmak ve görevlilerce istendiğinde göstermek zorundadırlar. Kendilerini tanıtıcı özel kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ve öğrenci kimlik kartı olmayanların sınavlara alınması söz konusu olmayıp sınavları geçersiz sayılacaktır.

(b)     Öğrenciler, sınavlar için daha önceden belirlenen ve ilan edilen bina, salon, sınav tarihi ve saatinde sınavlara girmek zorundadırlar.

(c)      Öğrenciler, kıyafet konusunda tanınmayı güçleştirmeyecek şekilde giyinmek ve mevzuata uymak zorundadırlar.

(d)     Öğrencilerin sınav başlamadan en az on dakika önce sınav salonunda bulunmaları gerekmektedir.

(e) Öğrencilerin sınavdan önce salona gelmeleri esas olmakla birlikte sınavın ilk 15 dakikası içinde gelenler, sorumlu öğretim üyesinin aksine bir talimatı yok ise sınava alınabilirler. Sınavların ilk ve son 15 dakikasında öğrencilerin dışarı çıkmasına izin verilmez.

(f)      Öğrencilerin sınavlarda yanlarında bulundurabilecekleri gereç ve donanım; dersi veren öğretim üye ve yardımcıları tarafından dersin niteliğine göre belirlenir. Yasaklanan gereç ve donanımı yanında bulunduran öğrenciler bu gereçleri ya da donanımı sınavı gerçekleştiren öğretim üyesi ya da yardımcılarına teslim etmeleri durumunda sınava alınır. Her türlü iletişim aracının sınav anında kullanımı yasaktır.

(g) Soruların dağıtılması anında sınav salonunda olan öğrenciler, sınava girmiş sayılır. Soruları gördükten sonra, sınav katılım tutanağını imzalamadan ve sınav kâğıdını teslim etmeden sınavdan çıkılmaz.

(h)     Sınav başladıktan sonra sınav salonundan geçici olarak çıkmak yasaktır. Zorunlu sebepler durumunda izin verip vermemek tamamıyla sınav sorumlusunun takdirindedir.

(i)       Bir sınavda soruların ağırlık oranları, sınavın süresi, sınavda kitap veya diğer kaynaklardan yararlanılıp yararlanılmayacağı sorumlu öğretim üyesi tarafından öğrencilere sınavdan önce bildirilir.

(j)       Öğretim üyesinin sınavda aksini belirtmediği ve kitap ya da notların açık olarak kullanılmasına izin verdiği durumlarda bunlar sadece bir öğrenci tarafından kullanılabilir, birkaç öğrenci tarafından paylaşılamaz.

(k) Öğrencilerin sınav süresince birbirlerinden her türlü malzeme istemeleri, alıp-vermeleri yasaktır.

(l)       Gerektiğinde sınav sorumluları öğrencilerin oturdukları yerleri değiştirebilirler.

(m)   Öğrenciler; kendilerine verilen soruları her dersin kendi niteliği kapsamında sınavı gerçekleştiren öğretim üye ve yardımcılarının kendilerine bildirdiği biçimde usulüne uygun olarak yanıtlamak zorundadırlar.

(n)     Sınav süresi dolduktan sonra, öğrenciler kalemlerini bırakıp, sınav kağıtlarını teslim etmek zorundadırlar. Kağıdını ısrarla teslim etmeyen öğrenci hakkında idari işlem yapılır.

(o) Sınav kurallarını, düzenini, işleyişini bozan, sınavın yapılmasını engelleyen, sınav görevlileri ile tartışan, sınav salonunu kendilerine duyurulan süreden önce terk eden, sınav görevlilerinin sınav ile ilgili düzenlemelerini kabul etmeyen öğrencilerin sınavları, gerekli görülmesi halinde sınavı uygulayan öğretim üye ve yardımcıları tarafından hazırlanan tutanak sonucu geçersiz sayılır.

(p) Sınav sırasında kopya çeken, çekme girişiminde bulunan, kopya veren, alan, kopya yapılmasına yardımcı olan, yerine başkası giren öğrencilerin sınavları, sınavı uygulayan öğretim üye ve yardımcıları tarafından gerekli tutanağın tutulması sonucu geçersiz sayılır. Tutanağa -varsa- deliller de eklenir. Sınavda görevli öğretim üye ve yardımcıları kopya çekmeye, almaya, vermeye çalışanları uyarmak zorunda değildirler.

(r) Yukarıda belirtilen hallerde gerektiğinde ilgili öğrenciler hakkında ayrıca Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca disiplin kovuşturması da yapılır.

(s) Fakülte Yönetim Kurulu?nca uygun bulunan bir mazereti olmaksızın her ne sebeple olursa olsun sınavlara katılamayan öğrenciler için telafi sınavı yapılmaz. Ancak ara sınava katılamayan öğrenciler, ara sınav notları sıfır (0) kabul edilmek koşulu ile yarıyıl sonu sınavına katılabilirler.

(t) Resmi tatillerin dışında Cumartesi ve Pazar günleri sınav yapılabilir.

(u) Sınava giren öğrenciler tarafından imzalanan sınav katılım listesi ve sınav sonuç listesi, dönem sonunda soru ve cevap kağıtları ile birlikte kapalı olarak Dekanlığa gönderilir.