Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Mezuniyet Tezi İlkeleri

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde Mezuniyet Tezi çalışması, öğrencinin belirli bir mesleki (akademik) olgunluğa eriştiğinin kanıtı kabul edilir. Bu çalışmalarda amaç; öğrencilerin daha iyi yetişmesini sağlamak olup, bir konuda derleme ve değerlendirme, teorik, gözleme dayalı ve/veya deneysel nitelikli çalışma, mevcut bir bilgiyi bir alana uygulama veya proje yapma şeklinde gerçekleştirilir.

Madde 1-Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencileri için Mezuniyet Tezi hazırlama süresi en az üç yarıyıldır. Yaz döneminde Mezuniyet Tezi yer almaz.

Madde 2-Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 6., 7. ve 8. yarıyıl öğrencileri, haftalık ders programlarında belirlenen günde haftada 2 saat Mezuniyet Tezi çalışması yaparlar.

Madde 3-Mezuniyet tezi; kaynak araştırması veya deneme niteliğinde olabileceği gibi, tarımsal faaliyetlerin yürütüldüğü fabrika, atölye, laboratuvar, sera, bahçe, tarla, ahır vb. yerlerdeki çalışmalara dayalı rapor şeklinde de olabilir.

Madde 4-Tarım sektörünün ihtiyaçlarına ve sorunlarına yönelik konularda da tez konusu belirlenebilir.

Madde 5-Mezuniyet tezi, tezi yaptıracak olan öğretim üyesinin takdirine göre bir öğrenci tarafından hazırlanabileceği gibi, aynı programda öğrenim gören bir grup öğrenci tarafından, grup çalışması şeklinde de hazırlanabilir. Bu amaçla, her Öğretim Üyesi kendine düşen öğrenci sayısına uygun mezuniyet tez konusunu belirleyip, Ekim ayı sonuna kadar Bölüm Başkanlığına bildirir.

Madde 6-Ayrıca programlar arası ortak mezuniyet tezi de verilebilir. Bu şekilde ortak mezuniyet tezi yürütmek isteyen danışman öğretim üyeleri ve beraber çalışma yürütecekleri bölüm bilgileri 15 Kasım tarihine kadar Bölüm Başkanlığı tarafından dekanlığa bildirilir ve fakülte web sayfasında bölümler arası ortak tez konuları yayınlanır. Ortak projelerde, farklı bölümlerden birlikte tez hazırlayacak öğrenciler için koordinasyonu Mezuniyet Tezi Komisyonunun bölüm temsilcisi sağlar.

Madde 7- Öğrenciler, fakülte web sayfasında yayınlanmış 6. maddede belirtilen ortak tez konularından hazırlamak istedikleri konu için 1-15 Aralık tarihleri arasında bölüm başkanlıklarına başvurur. Bölüm Başkanlıkları öğrencilerin GABNO’larına ve tercihlerine göre dağıtımı yapar.

Madde 8-Yapılan başvurular değerlendirilerek mezuniyet tezi konuları, tezi yaptıracak öğretim üyesi ve tezi yapacak öğrencilerin isimleri Ocak ayı içerisinde bölüm web sayfasında ve bölüm ilan panolarında duyurulur.

Madde 9- Mezuniyet tezi, ilgili danışman tarafından programlanır ve yürütülür. Danışman, tezin yürütülmesi süresince öğrenciye aktif bir şekilde yol göstermekle yükümlüdür. Öğrencilere Mezuniyet Tezinin amaçlarını, kaynaklara nasıl ulaşılacağını ve değerlendirileceğini açıklar. (Değişik=29.09.2011 tarih-4/2) Başarı ile yürütülen mezuniyet tezlerinde 6, 7, 8. yy sonunda geçer not verilir.

Madde 10- Bölüm Başkanlıkları tezlerin sunum programını Bahar Yarıyılı başında Dekanlığa bildirir.

Madde 11Son sınıf öğrencisi, 15 Kasım-15 Aralık veya 15 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında, danışmanı önünde, yazılı ve görsel iletişim araçlarından yararlanarak bir sunum yapar ve soruları yanıtlar. Sunum, en fazla 15 dakikalık bir sürede bölüm öğrencileri önünde ve izleyiciye açık olarak yapılır. Mezuniyet tezi alan son sınıf öğrencilerinin bu sunuma katılımı zorunludur. Fakültemiz Öğrenci Kongresinde sözlü veya poster olarak sunulan tezler için sunum yapılmış kabul edilir.

Madde 12- Mezuniyet Tezi, 8 yy. sonunda danışman tarafından (Değişik=08.03.2018 tarih-3/2) Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 35. maddesi kapsamında (harf notu) değerlendirerek Bölüm Başkanlığı aracılığıyla Dekanlığa bildirilir.

Madde 13- Başarılı bulunan öğrenci, 1-15 Mayıs tarihlerinde, A.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kuralları çerçevesinde tamamladığı tezini danışmanına teslim eder. Ortak projelerde ortak tez hazırlanır.

Madde 14-Tamamlanmış bitirme tezleri kayıt altına alınarak, bölümde arşivlenir. Tamamlanmış bitirme tezlerinin özetleri bölüm ve fakülte web sayfasında da yayınlanır.

Madde 15-Bu ilkeler Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığınca yürütülür.