ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ

MESLEKİ UYGULAMA İLKELERİ

Madde 1: Bu ilkelerin amacı, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde, Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili maddesi uyarınca öğrencilere Fakültenin Araştırma ve Uygulama Çiftliklerinde, Bölümlerinde ve Bölümlerin uygun göreceği resmi ve özel kuruluşlarda uygulama, beceri ve alışkanlıkları kazandırmaktır.

Madde 2: Öğrenciler, teorik derslerde aldıkları bilgilerini pratik ile bütünleştirmek, pratik uygulama becerisi kazanmak ve üretim içinde eğitimi gerçekleştirmek amacıyla haftalık ders programlarında belirtilen günlerde Mesleki Uygulama yaparlar.

Madde 3: (Değişik=31.05.2012 tarih-3/2) Öğrenciler Mesleki Uygulamalarını; 1. Yarıyıllarda haftada 4 saat çevreyi tanıma, koruma ve düzenleme şeklinde; 3. ve 4. Yarıyıllarda haftada 8 saat Fakülte Çiftliklerinde, Bölümlerinde veya Bölümleriyle ilgili işyerlerinde; 6. Yarıyılda haftada 4 saat Bölümlerinde veya Bölümleriyle ilgili işyerlerinde yürütürler.

Madde 4: (Değişik=29.09.2011 tarih-4/1) Bölümler; eğitim başlamadan bir hafta önce uygulama yapacak öğrencileri, gruplarını, uygulama programlarını, uygulamaları yaptıracak öğretim üyelerinin isimlerini ve mesleki uygulama tarihlerini Dekanlığa bildirirler. Araştırma ve Uygulama Çiftliklerinde yapılacak uygulama programları Dekanlıkça düzenlenir.

Madde 5: (Değişik=08.03.2018 tarih-3/2) Bölüm Başkanlığı her ders yılı sonunda öğrencilerin Mesleki Uygulamadaki başarısını, Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 35. maddesi kapsamında (harf notu) değerlendirerek Dekanlığa bildirir.

Madde 6: (Değişik=14.06.2007 tarih-7/1) Devam zorunluluğu Ankara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Lisans Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine tabidir.

Madde 7: Bu ilkeler Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığınca yürütülür.