ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ

MESLEKİ UYGULAMA İLKELERİ

Madde 1: Bu ilkelerin amacı Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde, Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği kapsamında öğrencilere Fakültenin Araştırma ve Uygulama Çiftliklerinde, Bölümlerinde ve Bölümlerin uygun göreceği resmi ve özel kuruluşlarda uygulama, beceri ve alışkanlıkları kazandırmaktır. Mesleki Uygulama, fakültedeki eğitim-öğretimi tamamlayıcı bir faaliyettir.

 Madde 2: Öğrenciler, teorik derslerde aldıkları bilgilerini pratik ile bütünleştirmek, pratik uygulama becerisi kazanmak ve üretim içinde eğitimi gerçekleştirmek amacıyla haftalık ders programlarında belirtilen günlerde Mesleki Uygulama yaparlar.

Madde 3: Öğrenciler Mesleki Uygulamalarını; 1. yarıyılda haftada 4 saat bölümleri tanıma şeklinde; 3. ve 4. yarıyıllarda haftada 8 saat Fakülte Çiftliklerinde, Bölümlerinde veya Bölümleriyle ilgili işyerlerinde; 6. yarıyılda haftada 4 saat Bölümlerinde veya Bölümleriyle ilgili işyerlerinde yürütürler.

Madde 4: Bölümler; eğitim başlamadan bir hafta önce uygulama yapacak öğrencileri gruplarını, uygulama programlarını, uygulamaları yaptıracak öğretim üyelerinin isimlerini ve mesleki uygulama tarihlerini Dekanlığa bildirirler. Araştırma ve Uygulama Çiftliklerinde yapılacak uygulama programları Dekanlıkça düzenlenir.

Madde 5:  Bölüm Başkanlığı her ders yılı sonunda öğrencilerin Mesleki Uygulamadaki başarısını, Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 35. maddesi kapsamında (harf notu) değerlendirerek Dekanlığa bildirir.

Madde 6: Devam zorunluluğu Ankara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Lisans Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine tabidir.

Madde 7: Bu ilkeler Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı tarafından yürütülür.