ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ

MESLEKİ UYGULAMA İLKELERİ

Madde 1: Bu ilkelerin amacı Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde, Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 7. Maddesi uyarınca öğrencilere Fakültenin Araştırma ve Uygulama Çiftliklerinde, Bölümlerinde ve Bölümlerin uygun göreceği resmi ve özel kuruluşlarda uygulama, beceri ve alışkanlıkları kazandırmak için “Mesleki Uygulama” yaptırmaktır.

Madde 2: Öğrenciler, teorik derslerde aldıkları bilgilerini pratik ile bütünleştirmek, pratik uygulama becerisi kazanmak ve üretim içinde eğitimi gerçekleştirmek amacıyla haftalık ders programlarında belirtilen günlerde Mesleki Uygulama yaparlar.

Madde 3: Öğrenciler Mesleki Uygulamalarını; 1. ve 2. Yarıyıllarda haftada 4 saat çevreyi tanıma, koruma ve düzenleme şeklinde; 3. ve 4. Yarıyıllarda haftada 8 saat Fakülte Çiftliklerinde, Bölümlerinde veya Bölümleriyle ilgili işyerlerinde; 5. ve 6. Yarıyıllarda haftada 4 saat Bölümlerinde veya Bölümleriyle ilgili işyerlerinde yürütürler.

Madde 3: (Değişik=31.05.2012 tarih-3/2) Öğrenciler Mesleki Uygulamalarını; 1. Yarıyıllarda haftada 4 saat çevreyi tanıma, koruma ve düzenleme şeklinde; 3. ve 4. Yarıyıllarda haftada 8 saat Fakülte Çiftliklerinde, Bölümlerinde veya Bölümleriyle ilgili işyerlerinde; 6. Yarıyıllarda haftada 4 saat Bölümlerinde veya Bölümleriyle ilgili işyerlerinde yürütürler.

Madde 4: (Değişik=29.09.2011 tarih-4/1) Bölümler; eğitim başlamadan bir hafta önce uygulama yapacak öğrencileri gruplara ayırarak hazırlayacakları uygulama programlarını ve uygulamaları yaptıracak öğretim üyelerini takvime bağlayarak Dekanlığa bildirirler. Araştırma ve Uygulama Çiftliklerinde yapılacak uygulama programları Dekanlıkça düzenlenir.

Madde 5: Bölüm başkanlığı her ders yılı sonunda öğrencilerin Mesleki Uygulamadaki başarısını, başarılı veya başarısız olarak değerlendirerek sonucu bir protokol ile Dekanlığa bildirir.

Madde 5: (Değişik=14.06.2007 tarih-7/1)Bölüm başkanlığı her ders yılı sonunda öğrencilerin Mesleki Uygulamadaki başarısını, Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 35. maddesi kapsamında değerlendirerek Dekanlığa bildirir.

Madde 6: Öğrenciler Mesleki Uygulamaların tümüne katılmak zorundadırlar. Ancak, bir yarıyıl içerisinde en çok 2 uygulamaya katılmayan öğrenciler eksik uygulamalarını Dekanlığın uygun göreceği tarihler arasında, Çiftliklerde bir program çerçevesinde telafi ederler.

Madde 6: (Değişik=08.03.2018 tarih-3/2)Mesleki Uygulamalarda telafi yaptırılmaz. Devam zorunluluğu Ankara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Lisans Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine tabidir.

Madde 7: Bu ilkeleri Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı yürütür.