19
NIS
2018

2018 Yaz Aylarında 2. Sınıf Stajı Yapacak Öğrencilerimizin Dikkatine

Posted By :
Comments : Off

Fakültemiz öğrencilerinin 2547 sayılı Kanunun ek 23. maddesi ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Staj İlkeleri kapsamında yapmaları gereken zorunlu stajları, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun ilgili maddeleri gereği sosyal güvence altına alınmış olup, karşılanması gereken iş kazası ve meslek hastalığı prim giderleri Üniversitemiz tarafından karşılanmaktadır.

Bu nedenle;

2. Sınıf stajını yapacak öğrenciler aşağıda belirtilen işlemleri gerçekleştirmelidirler:

a) Su Ürünleri Mühendisliği, Süt Teknolojisi ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencileri dışında kalan ve Fakültemiz araştırma uygulama çiftliği ve istasyonları ile işletmelerinde staj yapmak isteyen diğer bölüm öğrencileri, 18 Mayıs 2018 Cuma gününden  itibaren STAJ BAŞVURU SAYFASI  arayüzünde Öğrenci Numara  ve GABNO’ları ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir. Online başvurular 28 Mayıs 2018, Pazartesi günü Saat:09.00 da sona erecektir.

Fakültemiz staj kontenjanları aşağıdaki çizelgede yer almakta olu, tercihlerini tamamlayan öğrenciler,

1. Dönem24 Haziran 2019 - 12 Temmuz 2019
2.Dönem15 Temmuz 2019 - 02 Ağustos 2019
3.Dönem05 Ağustos 2019 – 23 Ağustos 2019

 1.
Dönem
2.
Dönem3.Dönem
Staj YeriKızErkekKızErkekKızErkek
Haymana Araştırma ve Uygulama Çiftliği243624362436
Ayaş Bahçe Bitkileri Araştırma ve Uygulama İstasyonu142614261426
Bahçe Bitkileri Bölümü Meyve Sebze ve Bağcılık Uygulama Alanı00100600
Kalecik Araştırma ve Uygulama İstasyonu10600106
Süt ve Döner Sermaye İşletmesi080808080808
Meyve Suyu İşletmesi010301030103

 

b) Öğrenci Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (A-4 kağıdının yarısına, arka ve ön)

c) Öğrenci Kimlik Fotokopisi (A-4 kağıdının yarısına, tek yüze )

ç) SGK alınacak Sağlık Provizyon Sorgulama sonucunun onaylı bir örneği veya e-Devlet üzerinden alacakları “müstehaktır” belgesi, hiç biri ise Taahhütname,

1- HİÇBİR SAĞLIK GÜVENCESİ OLMAYAN ÖĞRENCİLER; SGK, Emekli Sandığı ve Bağkur’dan Anne, Baba ve Kendisine ait Sosyal Güvencesi olmadığına dair belgeyi verecekler.

2- YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER; Ankara Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından Stajla ilgilenen kişiden Sağlık güvencesi yok ise TC no alacaklar. (Bilgi için: Tel:0 312 214 31 50/Dahili-6138-6140)

3- YETİM AYLIĞI ALAN ÖĞRENCİLER; SGK, Emekli Sandığı veya Bağkur’dan Yetim Aylığı aldıklarına dair belgeyi  Fakültemiz Öğrenci İşlerine teslim edecekler.

d) Doldurulmuş  Staj Talep Formu II (bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız)

belgelerini birer nüsha 28 Mayıs 2018 Pazartesi  Saat:09.00’a  kadar; Su Ürünleri Mühendisliği, Süt Teknolojisi Bölümü ve Peyzaj Mimarlığı öğrencileri bölüm başkanlıklarına, bu bölümler dışındaki öğrenciler Fakülte Öğrenci İşleri birimine teslim edeceklerdir.

Önemli Not: Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü öğrencileri Haymana Araştırma ve Uygulama Çiftliği ile Ayaş Bahçe Bitkileri Araştırma ve Uygulama İstasyonlarında stajlarını yapmak zorundadırlar. Farklı tercihler dikkate alınmayacaktır.

İlgili öğrencilere duyurulur.

UYARI: 

  • Belirtilen tarihlerin dışında yapılan stajlar geçersiz sayılacaktır.
  • Bu yıla kadar 2 ve 3. sınıf stajını yapmayan öğrenciler 2018 yaz aylarında stajlarını tamamlamak zorundadırlar.
  • Staj yapan tüm öğrenciler Staj Defterini Kitap satış bürosundan temin ederek, staj yaptığı kurumun yetkili amirine Staj Defterini onaylatmak zorundadırlar.
  • Stajını tamamlayan öğrenciler Ağustos ayının son haftasında Bölümlerinin Staj Komisyonları tarafından yapılacak olan mülakat veya sınavlara girmek zorundadır.

 

 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ
STAJ İLKELERİ

Madde 1- Ankara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 4. maddesi uyarınca öğrencilere yaptırılacak stajlar, Ziraat Fakültesi öğrencilerinin konuları ile ilgili bir işletme ya da işyerinde bilfiil çalışarak, pratik bilgi ve beceri kazanmalarını amaçlar.

Madde 2- Öğrenciler, 4. yarıyıldan sonraki **15 iş günlük stajlarını, Fakülte araştırma-uygulama çiftlik, istasyon veya işletmelerinde; 6. yarıyıldan sonraki 25 iş günlük stajlarını ise Bölümleri ve Dekanlıkça uygun görülen kurum ve kuruluşlarda veya bölümlerinde yaparlar.

Madde 3- Staj tarihleri, güz ve bahar yarıyılı dışında olmak üzere her yıl akademik takvimde belirtilir. Staj yapmak için başvuruda bulunan öğrenci yoğun yaz döneminde ders alamaz. Ancak iklim ve çalışma koşullarının gerektirdiği durumda Bölüm Başkanlığının önerisi ve Dekanlığın onayı ile öğrenciler kış aylarında da staj yapabilirler.

Madde 4- Staj yapılan kuruluşun yöneticisi ya da onun görevlendireceği yetkili Staj Amiridir. Öğrencilerin Fakülte çiftliklerinde ve araştırma uygulama istasyonlarında yapacakları stajlarda staj amiri görevli Öğretim Üyeleridir. Görevli Öğretim Üyesinin bulunmadığı sürelerde staj amiri Çiftlik Müdürüdür. Staj Amiri, öğrencilerin çalışmalarını planlamak, yürütmek ve denetlemekle yükümlüdür. İşyerinin özelliğine göre öğrenciler her serviste olanaklar ölçüsünde bölümleriyle ilgili işlerde çalıştırılırlar.

Madde 5- Öğrenciler, staj yaptıkları kuruluşun yönetmeliklerine, kuruluşların iş düzenine, disiplin ve iş güvenliği ile ilgili kurallara uymak ve çevreye iyi örnek olmak zorundadırlar. Staj amirlerinin yönlendirmeleriyle sağlık ve güvenliklerini sağlayacak şekilde koşullara uygun kıyafet giymek zorundadırlar. Stajyerler, kuruluşun iç işlerine ve düzenine karışamaz, işlerin aksamasına yol açacak girişimlerde bulunamazlar. Verilen görevleri yapmayan, kurallara uymayan öğrencilerin durumu, staj amiri veya kuruluşun yöneticisi tarafından Dekanlığa bildirilir.

Madde 6- Kabul edilebilir mazeretini belgeleyen öğrenciye kurum yetkilisi/staj amiri en çok 2 gün izin verebilir. Diğer hallerde öğrenci staja gelmediği günleri telafi etmek zorundadır.

Madde 7- Öğrenciler çalıştıkları işyerinin olanakları oranında kuruluştaki sosyal hizmetlerden paralı ya da parasız olarak yararlanabilirler. Ancak, yasal bir hakka ya da toplu sözleşmeye dayanarak kuruluştaki işçilere yapılmakta olan ayni veya nakdi yardımlardan yararlanamazlar.

Madde 8- Öğrenciler staj defteri tutmakla yükümlüdürler. Çalıştıkları konuları ve uygulamaları bu deftere işlerler. Bu defterler kuruluşlarda Staj Amiri tarafından haftada en az bir kere incelenerek onaylanır.

Madde 9- Stajı yaptıran kuruluşlardaki staj amirleri stajını tamamlayan öğrencinin staj defterini inceleyerek onaylı staj belgeleri ile birlikte Dekanlığa gönderirler.

Madde 10- Yapılan stajları değerlendirmek için Bölüm Başkanlıklarınca 3 asıl ve 1 yedek üyeden oluşan bir komisyon oluşturulur. Komisyon,**Ağustos ayının son haftası haftasında stajını tamamlayan öğrencilerle yaptığı mülakat sınavı ile yapılan stajı, staj defterini de dikkate alarak değerlendirir. Değerlendirme Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 35. maddesi kapsamında yapılarak Bölüm Başkanlığı aracılığıyla Dekanlığa bildirilir.

Not:**Fakülte kurulumuzun 08.03.2018 tarih-3/1 sayılı kararı ile değiştirilmiştir.