26
MAY
2016

2016 Yaz Aylarında 2. Sınıf Stajı Yapacak Öğrencilerimizin Dikkatine

Posted By :
Comments : Off

Fakültemiz öğrencilerinin 2547 sayılı Kanunun ek 23. maddesi ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Staj İlkeleri kapsamında yapmaları gereken zorunlu stajları, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun ilgili maddeleri gereği sosyal güvence altına alınmış olup, karşılanması gereken iş kazası ve meslek hastalığı prim giderleri Üniversitemiz tarafından karşılanmaktadır.

Bu nedenle;

  1. Sınıf stajını yapacak öğrenciler,
    a) Su Ürünleri Mühendisliği,Süt Teknolojisi ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencileri dışındaki bölüm öğrencileri;
    27 Mayıs 2016 Cuma Saat: 10.00 dan itibaren ;http://www.agri.ankara.edu.tr/online_staj/ sayfasındaki online staj ekranından Öğrenci Numaraları ve GABNO ile giriş yaparak tercihlerini yapacaklardır.

 

 1.
Dönem
2.
Dönem3.Dönem
Staj YeriKızErkekKızErkekKızErkek
Haymana Araştırma ve Uygulama Çiftliği243624362436
Ayaş Bahçe Bitkileri Araştırma ve Uygulama İstasyonu142614261426
Bahçe Bitkileri Bölümü Meyve Sebze ve Bağcılık Uygulama Alanı00100600
Kalecik Araştırma ve Uygulama İstasyonu10600106
Süt ve Döner Sermaye İşletmesi080808080808
Meyve Suyu İşletmesi010301030103

I. Dönem : 11 Temmuz 2016 – 29 Temmuz 2016
II. Dönem:01 Ağustos  2016 – 19 Ağustos  2016
III. Dönem:22 Ağustos  2016 – 09  Eylül    2016

b) Öğrenci Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (A-4 kağıdının yarısına, tek yüze, arka ve ön

c) Öğrenci Kimlik Fotokopisi (A-4 kağıdının yarısına, tek yüze )

d) SGK alınacak Sağlık Provizyon Sorgulama sonucumun onaylı bir örneği veya Taahhütname (Öğrenci İşleri Biriminden alınacaktır),

1- ÇALIŞAN ÖĞRENCİLER (Kendisi Çalışıyorsa): S.G.K, Emekli Sandığı veya Bağ-kurdan Çalıştığına dair belge verilecek

2-)ÇALIŞMAYAN ve SAĞLIK GÜVENCESİ OLAN ÖĞRENCİLER : S.G.K, Emekli Sandığı veya Bağ-kur’dan Çalışmadığına ilişkin belgeye ek olarak Anne veya Babanızın Sağlık Güvencesinden yararlandığınıza dair Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan ayrı ayrı  alacağınız 3 adet belgeyi Öğrenci İşlerine teslim edcekler.

3- HİÇ BİR SAĞLIK GÜVENCESİ OLMAYAN ÖĞRENCİLER : S.G.K, Emekli Sandığı ve Bağ-kurdan Anne, Baba ve Kendisine ait Sosyal Güvencesi olmadığına dair belgeyi verecekler.

4- YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER: Ankara Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından Stajla ilgilenen kişiden Sağlık güvencesi yok ise TC no alınacaklar. (Tel:0 312 215 90 01/Dahili-3081)

5- YETİM AYLIĞI ALAN ÖĞRENCİLER S.G.K, Emekli Sandığı veya Bağ-kurdan Yetim Aylığı aldığına dair belge verilecekler.

e) Staj Talep Formu II

 belgelerini birer nüsha 10 Haziran 2016 Cuma  mesai saati bitimine kadar Su Ürünleri Mühendisliği, Süt Teknolojisi Bölümü ve Peyzaj Mimarlığı öğrencileri bölüm başkanlıklarına bu bölümler dışındaki öğrenciler fakülte öğrenci işleri birimine teslim edeceklerdir.

Önemli Not: Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü öğrencileri Haymana Araştırma ve Uygulama Çiftliği ve Ayaş Bahçe Bitkileri Araştırma ve Uygulama İstasyonlarında stajlarını yapmak zorundadırlar. Farklı tercihler dikkate alınmayacaktır. Önemle duyurulur.

İlgili öğrencilere duyurulur.

UYARI: 

  • Belirtilen tarihlerin dışında yapılan stajlar geçersiz sayılacaktır.
  • Bu yıla kadar 2. ve 3. sınıf stajını yapmayan öğrenciler 2016 yaz aylarında stajlarını tamamlamak zorundadırlar.
  • Zamanında stajını yapmayan öğrenciler, mezun olduğu yılın yaz aylarında yapmadıkları stajlarını tamamlamak zorundadırlar.
  • Staj yapan tüm öğrenciler Staj Defterini Kitap satış bürosundan temin ederek, staj yaptığı kurumun yetkili amirine Staj Defterini onaylatmak zorundadırlar.

 

 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ
STAJ İLKELERİ

Madde 1- Ankara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 4. maddesi uyarınca öğrencilere yaptırılacak stajlar, Ziraat Fakültesi öğrencilerinin konuları ile ilgili bir işletme ya da işyerinde bilfiil çalışarak, pratik bilgi ve beceri kazanmalarını amaçlar.

Madde 2- Öğrenciler, 4. yarıyıldan sonraki 15 iş günlük stajlarını, Fakülte araştırma-uygulama çiftlik, istasyon veya işletmelerinde; 6. yarıyıldan sonraki 25 iş günlük stajlarını ise Bölümleri ve Dekanlıkça uygun görülen kurum ve kuruluşlarda veya bölümlerinde yaparlar.

Madde 3- Staj tarihleri, güz ve bahar yarıyılı dışında olmak üzere her yıl akademik takvimde belirtilir. Staj yapmak için başvuruda bulunan öğrenci yoğun yaz döneminde ders alamaz. Ancak iklim ve çalışma koşullarının gerektirdiği durumda Bölüm Başkanlığının önerisi ve Dekanlığın onayı ile öğrenciler kış aylarında da staj yapabilirler.

Madde 4- Staj yapılan kuruluşun yöneticisi ya da onun görevlendireceği yetkili Staj Amiridir. Öğrencilerin Fakülte çiftliklerinde ve araştırma uygulama istasyonlarında yapacakları stajlarda staj amiri görevli Öğretim Üyeleri’dir. Görevli Öğretim Üyesinin bulunmadığı sürelerde staj amiri Çiftlik Müdürüdür. Staj Amiri, öğrencilerin çalışmalarını planlamak, yürütmek ve denetlemekle yükümlüdür. İşyerinin özelliğine göre öğrenciler her serviste olanaklar ölçüsünde bölümleriyle ilgili işlerde çalıştırılırlar.

Madde 5- Öğrenciler, staj yaptıkları kuruluşun yönetmeliklerine, kuruluşların iş düzenine, disiplin ve iş güvenliği ile ilgili kurallara uymak ve çevreye iyi örnek olmak zorundadırlar. Staj amirlerinin yönlendirmeleriyle sağlık ve güvenliklerini sağlayacak şekilde koşullara uygun kıyafet giymek zorundadırlar. Stajyerler, kuruluşun iç işlerine ve düzenine karışamaz, işlerin aksamasına yol açacak girişimlerde bulunamazlar. Verilen görevleri yapmayan, kurallara uymayan öğrencilerin durumu, staj amiri veya kuruluşun yöneticisi tarafından Dekanlığa bildirilir.

Madde 6- Kabul edilebilir mazeretini belgeleyen öğrenciye kurum yetkilisi/staj amiri en çok 2 gün izin verebilir. Diğer hallerde öğrenci staja gelmediği günleri telafi etmek zorundadır.

Madde 7- Öğrenciler çalıştıkları işyerinin olanakları oranında kuruluştaki sosyal hizmetlerden paralı ya da parasız olarak yararlanabilirler. Ancak, yasal bir hakka ya da toplu sözleşmeye dayanarak kuruluştaki işçilere yapılmakta olan ayni veya nakdi yardımlardan yararlanamazlar.

Madde 8- Öğrenciler staj defteri tutmakla yükümlüdürler. Çalıştıkları konuları ve uygulamaları bu deftere işlerler. Bu defterler kuruluşlarda Staj Amiri tarafından haftada en az bir kere incelenerek onaylanır.

Madde 9- Stajı yaptıran kuruluşlardaki staj amirleri stajını tamamlayan öğrencinin staj defterini inceleyerek onaylı staj belgeleri ile birlikte Dekanlığa gönderirler.

Madde 10- Yapılan stajları değerlendirmek için Bölüm Başkanlıklarınca 3 asıl ve 1 yedek üyeden oluşan bir komisyon oluşturulur. Komisyon, güz yarıyılının 3. haftasında stajını tamamlayan öğrencilerle yaptığı mülakat sınavı ile yapılan stajı, staj defterini de dikkate alarak değerlendirir. Değerlendirme başarılı ve başarısız olarak yapılır ve Bölüm Başkanlığı aracılığıyla Dekanlığa bildirilir.